Chiều ngày 15/12/2022, tại hội trường UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023. Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng như: tăng trưởng GRDP đạt 7,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 21.208 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước 3.650 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước 2.926 tỷ đồng. Toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên; tỷ lệ nhựa hoá chung đạt 70%; số lao động được tạo việc làm 18.200 lượt người. Toàn tỉnh phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trồng mới 2.000 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 39%. Và một số nội dung trọng tâm trong năm 2023 như triển khai giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới …..

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu kết luận Hội nghị: Ngay sau Hội nghị giao chỉ tiêu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, tp Gia Nghĩa phải bắt tay ngay vào công việc xây dựng kế hoạch, chương trình, chi tiết để triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch dự toán ngân sách trong tháng 01/2023 theo nhiệm vụ được giao cho từng cơ quan, đơn vị. Vấn đề nào vượt thẩm quyền, hoặc khó khăn vướng mắc các địa phương, đơn vị phải báo cáo ngay về UBND tỉnh để giải quyết kịp thời./.

Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám

BÌNH LUẬN