Chức năng nhiệm vụ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH ĐĂK NÔNG

Liên minh HTX tỉnh hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể. Được mời tham dự các kỳ họp của Tỉnh ủy mở rộng, HĐND-UBND tỉnh khi bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến kinh tế tập thể của tỉnh. Có nhiệm vụ phản ánh, báo cáo kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo qui định.

Trong hoạt động, Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với từng sở, ban ngành cấp tỉnh nhằm triển khai, thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn của tỉnh thuộc lĩnh vực ngành quản lý; hàng năm có kế hoạch cụ thể với từng sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan trong phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hỗ trợ củng cố, xây dựng và phát triển các mô hình, các THT, HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến.

Liên minh HTX tỉnh thường xuyên có kế hoạch phối hợp với UBND, Ban chỉ đạo, đổi mới phát triển KTHT-HTX các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tuyên truyền vận động; củng cố, thành lập mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình, các THT, HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến. Phối hợp cùng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ, khuyến khích các THT, HTX, Liên hiệp HTX ở địa phương phát triển bền vững.

Liên minh HTX tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông và các đoàn thể cấp tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các thành viên trong tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong xã hội tự nguyện tham gia vào các tổ chức KTHT-HTX; chủ động chỉ đạo, tham gia xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị trong các HTX, Liên hiệp HTX vững mạnh.

Liên minh HTX tỉnh là thành viên trong hệ thống tổ chức, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Liên minh HTX Việt Nam; có trách nhiệm thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; chấp hành và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, điều hành của Liên minh HTX Việt Nam. Định kỳ thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Liên minh HTX Việt Nam.