TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY

a.    Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông: do Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm, là cơ quan lãnh đạo hoạt động của Liên minh giữa hai kỳ đại hội.
b.    Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông: Là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành.
c.    Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông : Gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách.

Ông: Nguyễn Khải                  Chủ tịch
Điện thoại: 0914432595      
Ông: Đặng Quốc Dưỡng           Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0938698879
Ông: Lê Đình Toàn                   Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0905237438
Ông: Bùi Hoa Thám                   Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0918057595
d.    Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông: do Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông bầu ra, gồm có: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và một số ủy viên. Ủy ban Kiểm tra chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông về công tác kiểm tra.