Văn phòng

Chánh văn phòng: Vũ Anh Liệu        Điện thoại: 0912078479

Phòng Kế hoạch – Hỗ trợ

Trưởng phòng: Phạm Văn Sắc         Điện thoại: 0906528379

Phòng Chính sách tuyên truyền – Phát triển HTX

Trưởng phòng: Hà Công Xã         Điện thoại: 0935266979

Phó phòng: Nguyễn Thị Hải         Điện thoại: 0972163636

Phó phòng: Trần Xuân Bắc         Điện thoại: 0901911479

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Giám đốc Quỹ: Lê Đình Toàn – Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

Văn phòng Quỹ: Ngô Văn Tuấn     Điện thoại: 0972163636

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm an toàn của các HTX

Cửa hàng trưởng: Bùi Hoa Thám  – Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

Cử hàng phó: Trần Xuân Bắc         Điện thoại: 0901911479