Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN...

Ngày 03/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký xác thực Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 6 nguyên tắc đánh giá,...