Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở...

Ngày 02/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với: 1. Viên...