Hỏi đáp

Hỏi đáp

Quy trình cho vay của Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã

Ban biên tập nhận được thông tin của rất nhiều hợp tác xã về Quy trình cho vay của Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã. Cụ thể Quy trình được cập nhật tại đây Quy trinh cho vay QHTPTHTX

Xử lý tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Ngày 20/10/2017 Liên minh Hợp tác xã Tỉnh nhận được câu hỏi từ chị Thu Hồng về việc Xử lý tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể, phá sản như thế nào? Đáp:...

Khó khăn, vướng mắc của HTX Tân Thịnh tại Báo cáo số 09/BC-HTX ngày...

Ngày 04/4/2017, UBND tỉnh Đắk Nông có Công văn số 1679/UBND-KTKH giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan giải quyết theo thẩm quyền và trả lời HTX...