LIÊN MINH HTX VIỆT NAM
CỤM THI ĐUA
TÂY NGUYÊN

Số:      /BC-CTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Đắk Nông, ngày       tháng  12  năm 2019

                 Dự thảo

BÁO CÁO

Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm 5 tỉnh Tây
Nguyên năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2020

Thực hiện Quyết định số 429/QĐ- LMHTXVN, ngày 18/11/2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Nghị quyết số 290/NQ-LMHTXVN, ngày 19/7/2019 của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam Lần thứ 8, Khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2020 về công tác thi đua khen thưởng; Cụm trưởng thi đua Liên minh HTX 5 tỉnh Tây Nguyên Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
NĂM 2019

I/ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon TumGia LaiĐắk LắkĐắk Nông và Lâm Đồng có diện tích tự nhiên gần 55 ngàn km2, dân số 5,8 triệu người. Là khu vực có cộng đồng dân cư nhiều đồng bào dân tộc thiểu số tại chổ và di cư đồng bào dân tộc phía Bắc, tạo thành bản sắc văn hóa phong phú, đa dân tộc; là nơi có vị trí chiến lược quan trọng ổn định chính trị, quốc phòng biên giới, an ninh nông thôn, tiếp giáp với Campuchia có nhiều diễn biến khó lường. Tây Nguyên có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên với 2 triệu hecta đất bazan màu mỡ, chiếm đến 60% đất bazan cả nước, phù hợp với những cây công nghiệp dài ngày, có diện tích và sản lượng cà phê, tiêu,…lớn nhất cả nước, có thế mạnh phát triển cây ăn trái như: Chanh dây, Sầu riêng, rau, củ, quả,…là vùng trồng cao su lớn thứ hai cả nước sau Đông Nam Bộ, vùng trồng dâu, nuôi tằm tập trung lớn nhất cả nước ta, hàng năm đã xuất khẩu hàng hóa nhiều tỷ USD. Song chưa chủ động được xuất khẩu hàng hóa nông sản chính ngạch sang Trung Quốc, giá bán cà phê, hạt Tiêu, mủ Cao Su, …hiện nay xuống rất thấp so với nhiều năm trước đây, trong khi đó Tây Nguyên phần lớn là HTX nông nghiệp, đã tác động, ảnh hưởng bất lợi đến nhiều HTX.

II/KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

A. Một số tình hình chung khu vực Tây Nguyên
1. Về thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trong năm đã thành lập mới 5 Liên hiệp HTX (Đắk Nông 2 Liên hiệp HTX,  Lâm Đồng 2 Liên hiệp HTX và Gia Lai 1 Liên hiệp HTX). Nâng tổng số Liên hiệp HTX toàn khu vực có 13 Liên hiệp HTX (Đắk Nông 3 Liên hiệp HTX,  Đắk Lắk 3 Liên hiệp HTX, Lâm Đồng 5 Liên hiệp HTX, Gia Lai 1 Liên hiệp HTX và Kon Tum 1 Liên hiệp HTX).Đến nay, Tây Nguyên thành lập mới được 201 HTX (Đắk Nông 28 HTX, Đắk Lắk 66 HTX, Lâm Đồng 40 HTX, Gia Lai 47 HTX, Kon Tum 20 HTX), tăng 17% so năm 2018. Tất cả các tỉnh đều hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.Đến nay, toàn vùng Tây nguyên có 1.373 HTX (Đắk Nông 145 HTX,  Đắk Lắk 515 HTX, Lâm Đồng 336 HTX, Gia Lai 250 HTX, Kon Tum 127 HTX).

2. Về tuyên truyền kinh tế hợp tác, HTX.

-Các tỉnh Tây nguyên đã chú trọng về tuyên truyền phát triển Kinh tế hợp tác xã, HTX, đã chủ trì tổ chức 24 lớp (Đắk Nông 16 lớp, Lâm Đồng 6 lớp, Gia Lai 2 lớp); phối hợp với các cơ quan tổ chức nhiều lớp (Đắk Lắk 3 lớp, Lâm Đồng 6 lớp, Gia Lai 4 lớp, Kon Tum 11 lớp), phát hành nhiều bản tin kinh tế tập thể (Đắk Lắk 4 bản tin, Đắk Nông 3 bản tin); ngoài ra, tuyên truyền trên các trang Website, phối hợp với Báo tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên trình Kinh tế tập thể.
-Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, Liên minh HTX tỉnh đều tham gia hoạt động xúc tiến thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh (tháng 4/2019) do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức (riêng Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông có 03 đợt xúc tiến thương mại ngoài tỉnh, 4 triển lãm hàng hàng hóa HTX trong tỉnh); ngoài ra, phối hợp với các ngành tổ chức nhiều xúc tiến thương mại cho các HTX.
-Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ HTX được đẩy mạnh, toàn vùng đã tổ chức 25 lớp (Đắk Nông 6 lớp, Đắk Lắk 5 lớp, Lâm Đồng 7 lớp, Gia Lai 4 lớp và Kon Tum 3 lớp), Đắk Lắk đã phối hợp với Tổ chức Agritera Hà Lan tổ chức 3 lớp;  ngoài ra, các tỉnh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức được nhiều lớp học.

B. Tình hình các tỉnh Khu vực Tây Nguyên1.Kinh tế hợp tác, hợp tác xã
1.1- Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông
a. Tổ hợp tác
Hiện nay, toàn tỉnh có 262 Tổ hợp tác (THT); trong đó, có 152 THT hoạt động theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 và Nghị định 77/2019/NĐ-CP, ngày 10/10/2019 của Chính phủ, hoạt động của THT đã thu hút hàng ngàn lao động tham gia, bình quân một THT có từ 5-7 thành viên, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ vốn và một số THT do dự án 3M phát triển thành lập. Hoạt động của các THT đã giúp cho các thành viên tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đảm an sinh tại địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của đa số THT chỉ mang tính thời vụ, tự phát, được các xã, phường, thị trấn chứng thực hoạt động nên công tác theo dõi, đánh giá, tổng hợp gặp nhiều khó khăn.
b. Hợp tác xã
Hiện toàn tỉnh có 145 HTX; đến nay thành lập mới được 28 HTX và 02 Liên hiệp HTX (quy đổi bằng 38 HTX), đạt 180% mục tiêu đề ra); trong đó 117 HTX đang hoạt động, chờ giải thể là 24 HTX; Lĩnh vực nông nghiệp có 84 HTX; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 04 HTX; Thương mại dịch vụ: 06 HTX; Xây dựng 02 HTX; Giao thông vận tải 12 HTX; Điện có 01 HTX; Quỹ tín dụng nhân dân 03 quỹ; Vệ sinh môi trường 05 HTX. Tổng vốn điều lệ HTX là 124.678 triệu  đồng. Vốn thực hiện là 100.742 triệu đồng; số thành viên HTX là 15.102 người, số lao động là 3.516 người.
c. Liên hiệp HTX:
Tính đến cuối năm 2019 thành lập mới 02 Liên hiệp HTX, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 03 Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ thương mại theo hướng xuất khẩu hàng hóa, đã có thị trường ổn định như Hàn Quốc,…có các chứng nhận quốc tế Tiêu Organic, Cà phê Fairtrade,….

1.2 – Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng
a. Hợp tác xã:

– Tổng số HTX hiện có trên địa bàn tỉnh: 336 HTX trong đó có 247 HTX nông nghiệp, 34 HTX công thương (25 HTX Tiểu thủ công nghiệp và 09 HTX thương mại), 25 HTX Vận tải, 25 Quỹ tín dụng nhân dân, 01 HTX xây dựng và 4 HTX Dịch vụ. Theo đánh giá toàn tỉnh có khoảng 60% HTX hoạt động hiệu quả (Quỹ tín dụng nhân dân 25 quỹ, HTX giao thông vận tải 18 HTX, 20 HTX khối công thương, 148 HTX nông nghiệp).- Toàn tỉnh có 61.847 thành viên, tổng số lao động thường xuyên trong khu vực kinh tế tập thể 10.085 lao động.Trong năm thành lập mới được 40 HTX, trong đó 39 HTX nông nghiệp, 01 HTX phi nông nghiệp (Vượt 200% so với Nghị quyết đưa ra và đạt so với kế hoạch năm 2019, giải thể 19/29 HTX ngưng hoạt động, trong đó 18 HTX nông nghiệp, 01 tiểu thủ công nghiệp.Đánh giá năm 2019: Trong tổng số 336 HTX thì có khoảng 211 HTX hoạt động vào loại khá giỏi, 65 HTX vào diện trung bình, phần còn lại là diện HTX mới thành lập, yếu kém.

b) Liên hiệp HTX:

Năm 2019 thành lập 02 Liên hiệp (Liên hiệp rau Đà Lạt và Liên hiệp HTX DVNN tổng hợp Đơn Dương). Hiện nay, toàn tỉnh có 05 Liên hiệp HTX với 26 HTX thành viên, trong đó 04 Liên hiệp HTX nông nghiệp, 01 Liên hiệp HTX công thương. Các liên hiệp HTX đã phát huy vai trò tìm kiếm, giới thiệu địa chỉ tiêu thụ sản phầm hoặc vật tư cho các thành viên tự sản xuất và tự ký kết hợp đồng. Tuy nhiên tổ chức bộ máy quản lý, điều hành các Liên hiệp chưa thực sự hiệu quả.

1.3- Liên minh HTX tỉnh Gia Lai
a. Hợp tác xã:

Toàn tỉnh hiện có 250 HTX (196 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 10 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, 26 HTX hoạt động trong lĩnh vực GTVT, 7 HTX hoạt động lĩnh vực xây dựng, 5 HTX thương mại và 6 QTD nhân dân), trong đó:+ Có 245 hoạt động theo Luật HTX năm 2012 ( 192 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 10 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, 26 HTX hoạt động trong lĩnh vực GTVT, 6 HTX hoạt động lĩnh vực xây dựng, 5 HTX thương mại và 6 QTD nhân dân).+ 05 HTX chưa chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.- Tổng số vốn điều lệ (theo giấy phép ĐKKD) của các HTX trên địa bàn là 445.513 triệu đồng.- Doanh thu ước đạt: 125.323 triệu đồng.- Nộp ngân sách  nhà nước ước đạt: 3.252 triệu đồng.- Tổng số thành viên HTX là 17.568 người và giải quyết việc làm cho 1.822 lao động tại địa phương.- Tổng số cán bộ quản lý HTX là 488 người, trong đó cán bộ đạt trình độ sơ cấp, trung cấp là 273 người, 215 người có trình độ đại học, cao đẳng.- Đất đai: có 21 HTX được giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích là 116.681,9 m2 sử dụng vào mục đích trụ sở làm việc, đất nông nghiệp, đất ở, của hàng trưng bày và đất thương mại dịch vụ.

1.4- Liên minh HTX tỉnh Kon Tum
a. Hợp tác xã.

Tổng số HTX trên địa bàn 127 HTX. Trong đó, HTX đang hoạt động: 120 HTX; HTX ngừng hoạt động: 06 HTX và 01 Liên hiệp HTX; Số HTX đã giải thể: 03 HTX; HTX thành lập 20 HTX. HTX hoạt động theo luật 117/127 HTX. Tổng số Tổ hợp tác 191 tổ; Thành lập mới 13 tổ; Thành viên tổ hợp tác có: 1.983 thành viên.Tình hình hoạt động của các THT, HTX trên mọi lĩnh vực trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng Luật và có chiều hướng phát triển ổn định, kinh doanh có lãi, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động và tham gia đóng góp ngân sách địa phương. Tác động tích cực vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển của địa phương, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Một số HTX tích cực triển khai điểm về điển hình tiên tiến.

1.5-Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk

Tính đến 11/2019, toàn tỉnh có khoảng 5.200 Tổ hợp tác, 03 Liên hiệp HTX và 515 HTX, trong đó: 303 HTX nông nghiệp, 55 HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 53 HTX vận tải, 65 HTX thương mại, 27 HTX xây dựng và 12 Quỹ tín dụng nhân dân; tổng số thành viên của Liên minh là 317 HTX; số HTX hoạt động là 402 HTX.- Số HTX thành lập mới trong năm 2019 là: 66 HTX (dự kiến hết năm thành lập khoảng 75 HTX), giải thể 11 HTX, trong đó số HTX giỏi: 41%, khá: 31% Trung bình: 17% yếu kém 11%

2. Công tác thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

2.1 Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 02/10/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 02/01/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 02/7/2014 của Tỉnh uỷ về chỉ đạo, hướng dẫn, vận động thành lập các mô hình THT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Liên minh HTX tỉnh chủ trì ký kết phối hợp phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2017-2022 với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; triển khai Chương trình hợp tác với Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện tổ chức 16 lớp tuyên truyền Luật HTX năm 2012, tuyên truyền các chính sách của Đảng vơi số lượng 1200 học viên tham dự, 04 lớp bồi dưỡng cho Hội đồng quản trị các HTX với số lượng 150 học viên, 02 lớp bồi dưỡng cán bộ HTX nông nghiệp với 80 học viên là thành viên HTX tham dự. Xây dựng điều lệ HTX cho 25 nhóm sáng lập viên, với gần 600 lượt người, đến nay đã thành lập được trên 30 hợp tác xã, 02 Liên hiệp HTX, nâng tổng số thành viên HTX nên 71 HTX. Hiện nay có 24 HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm đặc trưng là cà phê, cao cao, sachi, cây ăn quả các loại và cây dược liệu, trong đó có 03 HTX được Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ. Tổ chức đưa đoàn cán bộ HTX đi học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc. Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Báo Đắk Nông thực hiện Chuyên trang, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phát phóng sự chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và đặc biệt là những ngày kỷ niệm của ngành; phát hành Bản tin Kinh tế hợp tác số 33,34,35 số lượng 750 cuốn.Tổ chức chào mừng kỷ niệm ngày HTX Việt Nam, gặp mặt các HTX điển hình tiên tiến và các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu tại Hội nghị ngày 11/4/2019 do Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tổ chức. Tham mưu, phục vụ đoàn công tác Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể Trung ương làm việc với tỉnh Đắk Nông về tổng 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13–NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao Kinh tế tập thể  Ủy ban kiểm tra đã xây dựng chương trình, kế hoạch làm viêc với 16 HTX giúp cho Ban kiểm soát các HTX hoạt động tốt hơn, bảo vệ quyền lợi cho các thành viên và hướng đẫn củng cố hoạt động HTX đúng theo Luật HTX năm 2012. Quỹ hỗ trợ HTX đã giải ngân cho 12 đơn vị vay 4.942.000.000đ.Ngoài ra Liên minh HTX tinh còn phối hợp với các trung tâm, các đơn vị tổ chức Hội thảo xây dựng mô hình tiêu biểu HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị  – kết nối tiêu thụ sản phẩm cho  100 học viên đến từ các tỉnh, thành phố và các HTX trên địa bàn tỉnh. Tại Hội thảo đã có trên 10 HTX được ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các công ty tại thành phố hồ Chí Minh. ‘phối hợp tổ chức với Trung tâm phát triển và Hội nhập( CDI) tổ chức tập huấn tiêu chuẩn VietFarm và giới thiệu giả thưởng VietFarm – tự hào nông sản việt 2019 cho 26 HTX của  các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.Tổ chức tham gia chức xúc tiến đầu tư triển lãm, hội chợ tại Đăk Nông, Cần Thơ, Lâm Đồng, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh.. với các sản phẩm chủ lực như cà phê, tiêu, macca, khoai lang, trái cây …. 

2.2 Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng

Tham mưu cho UBND tỉnh về xây dựng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến kinh tế tập thể kịp thời, đảm bảo chất lượng; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh năm 2019; Tham nmưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch làm việc với UBND các huyện, thành phố nhằm đánh giá kinh tế hợp tác. Tham mưu cho UBND tỉnh về xây dựng báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết KTTT của tỉnh. Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung đề án vận tải. Thực hiện báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002. Thực hiện báo cáo tổng kết 05 năm theo Kết luận 102- KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ chính trị về Hội quần chúng. Thực hiện tốt công tác tư vấn hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh và Liên Minh HTX Việt Nam. Ký kết Chương trình phối hợp 2019-2025 với Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng. Triển khai kế hoạch phối hợp công tác 2019 với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Báo cáo tham luận vai trò của Liên minh HTX trong quá trình triển khai thực hiện NQ 13- NQ/TW, Hội nghị TW 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 2261 về chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 và xây dựng chương trình phát triển KTTT giai đoạn 2021-2025 cho UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam.Trong năm 2019 Liên minh HTX tỉnh Lâm đồng đã phối hợp tổ chức được 06 lớp tuyên truyền, 01 lớp tập huấn cho cán bộ HTX nông nghiệp với số lượng 50 học viên viên tham gia, phối hợp với Bộ kế hoạch đầu tư mở 01 lớp cho cán bộ HTX với số lượng 60 học viên tham gia. Đưa các HTX có sản phẩm tham gia các Hội chợ do các cấp phát động. Thành lập mới được 40 HTX và 02 Liên hiệp HTX tổng 05 Liên hiệp HTX.Liên minh HTX là thành viên trong BCĐ nông thôn mới của tỉnh. Hàng năm có tham gia họp định kỳ và xây dựng tổng hợp báo cáo về việc xây dựng THT, HTX hoạt động có hiệu quả đáp ứng tiêu chí số 13 về xây dựng nông thôn mới bên cạnh đó còn phối hợp với đoàn thể tỉnh và địa phương trong công tác tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng mô hình THT, HTX phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương.

2.3 Liên minh HTX tỉnh Đăk Lăk

Phối kết hợp Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức tốt Hội nghị tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết 13, Hội nghị lần thứ 5, khoá IX của Ban hành TW Đảng về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, tại Hội nghị đã có 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình được khen thưởng. Phối hợp với tổ chức phát triển nông nghiệp Hà Lan (Agriterra) hỗ trợ một số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ Trung tâm HTKTHT thuộc Liên minh HTX tỉnh về quản trị, hiện nay đã và đang tiếp tục triển khai. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức được 10 lớp tập huấn về phát triển kinh tế tập thể, với số lượng khoảng học viên 490, phối hợp với tổ chức Agritera Hà Lan tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho cán bộ HTX và 01 lớp lập kế hoạch kinh doanh cho cán bộ HTX, xây dựng 03 mô hình HTX điển hình tiến tiến. Hỗ trợ Quỹ vay vốn cho 07 HTX với số tiền 4,7 tỷ đồng. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của tỉnh năm 2019; góp ý dự thảo về đổi mới, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020. Triển khai Quyết định số 1315/QĐ-UBND, ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thí điểm phát triển toàn diện HTX nông nghiệp điển hình tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố HTX yếu kém, xử lý các HTX tồn tại hình thức theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

2.4 Liên minh HTX tỉnh Gia Lai

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Hội quần chúng. Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13- NQ/TW, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2261/ QĐ-TTg ngày 25/12/ 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020. Tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục các sản phẩm chủ lực của tỉnh Gia Lai. Trong năm 2019 đã phối hợp mở 04 lớp bồi dưỡng KTTT cho 370 học viên, 01 lớp bồi dưỡng phối hợp với  Trung tâm bồi dưỡng cán bộ cho 56 học viên, mở 04 lớp tuyên truyền phối hợp với hội phụ nữ , Hội nông dân tỉnh, 240 học viên tham gia, đưa đoàn cán bộ HTX 15 người đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, kết nối nhiều sản phẩm của các HTX tham gia hội chợ do các cấp tổ chức. Tổng số thành viên là 103 HTX trong năm 2019.

2.5 Liên minh HTX tỉnh Kon Tum

Trong  năm 2019 Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh: Ban hành quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án cấp tỉnh…, theo chỉ đạo, nhằm thực hiện đúng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; triển khai các chủ trương lớn của Trung ương; tham mưu về cơ chế, chính sách thực hiện tiêu chí số 13 thuộc bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện Kế hoạch 89-KH/TU, ngày 19/4/2019 của Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Công văn số 344/UBND-KTTH, 14/02/2019 của UBND tỉnh về  việc hỗ trợ phát triển HTX, thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 167/QĐ-UBND, ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách các HTX nông nghiệp thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn tại các HTX trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 765/VP-KTTH, ngày 29/03/2019 của UBND tỉnh về các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2019…Tham mưu Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác năm 2019; tham mưu xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.  Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 25/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nội dung hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp liên ngành và thống nhất đề nghị UBND tỉnh tại văn bản liên ngành số 604/LN ngày 9/4/2019 phân bổ 2.500 triệu đồng cho UBND các huyện, thành phố hỗ trợ cho 10 HTX  xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng thành viên hợp tác xã bao gồm: trụ sở, sân phơi, nhà kho, xưởng sơ chế, chế biến, điện, nước sinh hoạt, chợ, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, cửa hàng vật tư nông nghiệp, giao thông nội đồng theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản liên ngành số 722/LN ngày 7/5/2019 về hướng dẫn triển khai hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng HTX gửi UBND các huyện, thành phố. Phối hợp vớ các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức 11 lớp tập huấn tuyên truyền,03 lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý với số lượng 155 học viên tham gia, phối hợp với trường bồi dưỡng can sbooj Liên minh HTX Việt Nam mở 01 lớp cho cán bộ quản lý HTX  với 66 học viên tham gia. Thành lập mới được 20 HTX. Số lượng thành viên tham gia là thành viên của Liên minh HTX tỉnh là 127 HTX.

3. Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

a. Triển khai công tác thi đua

a.1 Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông

Năm 2019, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng: Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Quyết định số 354/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 về quy định tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua, Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 về việc ban hành quy định  về quản lý công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng. Xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng; Hướng dẫn và triển khai công tác thi đua năm 2019 cho 02 khối thi đua khối HTX Nông nghiệp và khối  HTX Phi Nông nghiệp. Góp ý Dự thảo về việc Ban hành Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.Tại hội nghị cán bộ công chức Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông đã phát động thi đua trong cơ quan như thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc gắn liền với việc xây dựng người CB, CC, VC- LĐ trung thành sáng tạo, tận tụy, gương mẫu; Phát động trong đảng viên và đoàn viên đăng ký, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn  tổ chức triển khai phong trào thi đua “ Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới “ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Kết quả tập thể Liên minh HTX  tỉnh Đắk Nông, Hợp tác xã Nông nghiệp Cao Nguyên xanh, cá nhân đồng chí: Bùi Hoa Thám – Phó Chủ tịch Liên minh được Sở Nông nghiệp đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 730/QĐ–UBND tỉnh Đắk Nông, ngày 20/5/2019. Tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tại Công văn số 145/ CTPH–LMHTX–BTĐKT ngày 31/5/2017 nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 -2020. Tích cực hưởng ứng và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trao do các cấp phát động và đặc biệt là phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020, “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông” giai đoạn 2017 -2020,, “Đắk Nông chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 20160-2020, “Doanh nghiệp Đắk Nông hội nhập và phát triển”, “phong trào chống rác thải nhựa”.Trong phong trào thi đua “Chào mừng kỷ niệm 25 năm  ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam 29/10/1993-29/10/2018 do Liên minh HTX Việt Nam phát động. Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông được các đơn vị trong Cụm thi đua bình bầu tặng Bằng khen của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cho Tập thể cơ quan Liên minh  HTX tỉnh, cá nhân đồng chí Đặng Quốc Dưỡng- phó Chủ tịch Liên minh HTX  tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 178/QĐ – LMHTXVN, ngày 08/5/2019; Khen thưởng đột xuất cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Quyết định 203a/QĐ-LMHTXVN ngày 05/6/2019 của Liên minh HTX Việt Nam. Trong hội nghị tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết TW 5 Khóa IX, tập thể Liên minh HTX tỉnh và 2 các nhân được UBND tỉnh và Bộ KH và ĐT tăng bằng khen.Kết quả phong trào thi đua trong Khối thi đua số 7, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông được Ủy ban nhân dân tỉnh Tặng Cờ thi đua năm 2018 tại Quyết định số 424/QĐ–UBND, ngày 01/4/2019 (2 năm liên tục 2017-2018 Liên minh HTX tỉnh được tặng Cờ thi đua của UVND tỉnh).* Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam  về việc giao chỉ tiêu xây dựng công trình Hợp tác xã với Bác Hồ với HTX Liên minh HTX tỉnh  Đắk Nông đã đạt 51,7%  tổng số tiền 45.500.000đ.

a.2 Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng

Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng: Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 08/9/2014 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND, ngày 04/03/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Liên minh HTX tỉnh đã đăng ký thi đua năm 2019 với Liên minh HTX Việt Nam và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Cụm thi đua, Khối thi đua ( Khối II) của tỉnh; Hướng dẫn 02 khối thi đua: khối HTX và khối QTD nhân dân triển khai công tác thi đua năm 2019, xây dựng thang bảng điểm thi đua các khối. Tổ chức ký kết giao ước thi đua trong các khối HTX và QTD nhân dân. Liên minh HTX tỉnh đã ban hành các văn bản như: Văn bản số 07/CV-LMHTX, ngày 24/02/2019 V/v giới thiệu xem xét công nhận HTX điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2019; Văn bản số 09/CV-LM, ngày 27/2/2019, V/v phát động và kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng công trình “HTX với Bác Hồ”; Văn bản số 15/CV-LM, ngày 19/3/2019 v/v giới thiệu danh sách các HTX tham gia khối thi đua các HTX năm 2019; Văn bản số 37/CV- LM, ngày 13/5/2019 V/v tiếp tục đóng góp xây dựng công trình “HTX với Bác Hồ”.Công tác phát động phong trào thi đua đóng góp xây dựng công trình “HTX với Bác Hồ” kết quả đạt 196 triệu đồng (đạt tỷ lệ 70% chỉ tiêu Liên minh HTX Việt Nam giao).Tại Hội nghị BCH mở rộng lần thứ XIII (khóa IX) Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng đã tặng thưởng với 04 cờ thi đua, 31 bằng khen và 40 giấy khen, công nhận 35 HTX điển hình tiên tiến cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2018.

a.3Liên minh HTX tỉnh Đăk Lăk

Thực hiện Quyết định số 429/QĐ-LMHTXVN ngày 18 tháng 5 năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng; Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định công tác Thi đua – Khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, chỉ đạo các Khối thi đua, các HTX đơn vị thành viên tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt nam và UBND tỉnh phát động; hướng dẫn các HTX đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, xây dựng tiêu chí thi đua, thang bảng điểm làm cơ sở cho việc bình xét, suy tôn và đề nghị các cấp khen thưởng. Kết quả đã có trên 90 HTX, Quỹ tín dụng nhân ký kết giao ước thi đua.  Công tác triển khai các phong trào thi đua. Ngay sau khi kết thúc năm, trên cơ sở phát động phong trào thi đua từ TW đến cơ sở, Liên minh HTX luôn chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan phát động thi đua trong toàn ngành, đồng thời tham mưu kịp thời cho Ban thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan triển khai đồng bộ công tác thi đua, khen thưởng, nhất là đối với khối HTX, như tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và Nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Trách nhiệm, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên minh HTX tỉnh; nâng cao đời sống thàn viên và xây dựng nông thôn mới” do Liên minh HTX Việt Nam phát động. Hiện nay, các Khối thi đua đang tiến hành kiểm tra chéo, đồng thời tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng của Khối HTX; đối với Cụm thi đua của 5 tỉnh Tây Nguyên và Cụm Thi đua của các Sở, ngành tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã tổng hợp chám điểm và lập các báo cáo theo hướng dẫn của Cụm, Khối kịp thời gửi Cụm trưởng đảm bảo đúng thời gian và chất lượng.Công tác phát động phong trào thi đua đóng góp xây dựng công trình “HTX với Bác Hồ” kết quả đạt 60.300đ (đạt tỷ lệ 17.8%)  chỉ tiêu Liên minh HTX Việt Nam giao.

a.4 Liên minh HTX tỉnh Gia Lai

Công tác thi đua khen thưởng của Liên minh HTX tỉnh dần đi vào nề nếp và thực hiện đúng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng và Quy chế thi đua khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam. Đơn vị đã ban hành Quy chế thi đua- khen thưởng; Củng cố lại Hội đồng thi đua- khen thưởng cơ quan; làm tốt công tác nghiên cứu, thẩm định thành tích trình các cấp thẩm quyền khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời…việc khen thưởng và tổ chức trao thưởng kịp thời khi  đơn vị tổ chức tổng kết phong trào thi đua, tổng kết công tác nên đã có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương và tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn Liên minh. Đăng ký giao ước thi đua trong Khối tổng hợp ở tỉnh và Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên theo quy định; Thực hiện báo cáo thi đua định kỳ đúng thời gian theo quy định của trưởng khối, cụm.Qua công tác phát động phong trào thi đua khen thưởng, hiện nay trên địa bàn đã có một số mô hình làm ăn có hiệu quả, điển hình như:Trong lĩnh vực nông nghiệp, có thể kể đến một số HTX điển hình như HTX nông nghiệp Chư A Thai, huyện Phú Thiện đang triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất gạo an toàn; HTX nông nghiệp Tân Tiến huyện Ia Pa và HTX nông lâm nghiệp và dịch vụ vận tải Yang Nam– huyện Kông Chro đang triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn đối với cây mì và cây mía; HTX Nam Yang, huyện Đăk Đoa bước đầu triển khai trồng, chăm sóc cây cà phê, hồ tiêu theo hướng nông nghiệp hữu cơ; HTX rau an toàn An Bình, thị xã An Khê đã triển khai sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap…Trong lĩnh vực vận tải, HTX vận tải cơ khí và dịch vụ Diên Hồng đang trở thành một HTX điển hình hoạt động đa dạng có hiệu quả, ngoài ngành nghề hoạt động chính là vận chuyển hành khách, hàng hóa còn hoạt động có hiệu quả ở các lĩnh vực khác như kinh doanh phụ tùng ô tô; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện. Ngoài ra, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã và đang trở thành một kênh huy động vốn và cho vay hiệu quả ở khu vực nông thôn, góp phần hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và tạo cho thành viên dần quen với dịch vụ tài chính ngân hàng, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.Hướng dẫn 02 HTX các thủ tục đề nghị Liên minh HTX Việt Nam công nhận “HTX tiêu biểu toàn quốc”; Giới thiệu HTX nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang tham gia giao lưu (Điển hình trong xây dựng mô hình HTX kiểu mẫu, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ, điển hình trong xây dựng nông thôn mới) do Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức.Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị HTX điển hình tiên tiến năm 2020.Công tác phát động phong trào thi đua đóng góp xây dựng công trình “HTX với Bác Hồ” kết quả đạt 13 triệu đồng ( đạt tỷ lệ 11.56%) chỉ tiêu Liên minh HTX Việt Nam giao.

a.5 Liên minh HTX tỉnh Kon Tum

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua khen thưởng của cụm Liên minh HTX 5 tỉnh Tây nguyên và Khối thi đua khen thưởng của các tổ chức xã hội nghề nghiệp số II của tỉnh. Triển khai đến các HTX thành viên các phong trào thi đua do các cấp phát động và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 của Liên minh HTX tỉnh. Thực hiện triển khai nhiệm vụ của 02 khối thi đua trực thuộc (HTX phi nông nghiệp và HTX nông nghiệp). Công tác khen thưởng: Thực hiện công tác khen thưởng theo đúng quy định và kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm, đã đề nghị cấp có thẩm quyền tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm triển khai  thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các HTX thành viên triển khai các phong trào thi đua do cấp trên và Liên minh HTX tỉnh phát động; hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng của các HTX thành viên về các thủ tục khen thưởng các cấp; đôn đốc các HTX thành viên sơ kết theo quy định. Thực hiện tốt các chế độ báo cáo sơ kết và các báo cáo theo yêu cầu của khối thi đua của tỉnh và Ban thi đua khen thưởng tỉnh, khối thi đua Liên minh HTX 5 tỉnh Tây Nguyên. Trong 06 tháng đầu năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền của đơn .      Trong năm 2019 đã đề nghị cấp có thẩm quyền tặng bằng khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 – NQ/TW, ngày 18/2/2002 của Hội nghị lần thứ 5, BCH trưng ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 01 cá nhân đã được UBND tặng khen trong phong trào thi đua “ kon tun chung sức  xây dựng nông thôn mới. Tập thể Liên minh HTX tỉnh đã được UBND tỉnh Kon tun  khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, tổ chức ngày hội bánh trưng xanh năm 2019.Công tác phát động phong trào thi đua đóng góp xây dựng công trình “HTX với Bác Hồ” kết quả đạt 3 triệu đồng (đạt tỷ lệ 4%)  chỉ tiêu Liên minh HTX Việt Nam giao.

b. Phát động các phong trào thi đua

b.1 Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông

Trong hội nghị BCH mở rộng lần thứ 13 (khóa II) Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông phát động thi đua đến toàn thể các thành viên với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX và Liên minh HTX tỉnh; góp phần xây dựng nông thôn mới” do Liên minh HTX Việt Nam phát động với các nội dung: Đẩy mạnh SXKD đảm bảo đạt hiệu quả cao; xây dựng tổ chức HTX, QTD nhân dân đảm bảo về số lượng và chất lượng; chấp hành tốt các chính sách pháp luật, tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Liên minh HTX tỉnh đã đăng ký thi đua năm 2019 với Liên minh HTX Việt Nam và Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Với nhiệm vụ Khối trưởng khối thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2019 đã hướng dẫn và triển khai thực hiện các giao ước thi đua, hoàn thành các thủ tục hướng dẫn các Liên minh HTX các tỉnh lựa chọn, bình bầu các Hợp tác xã đủ tiêu chuẩn đề nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam dự Hội nghị điển hình tiên tến tại Thủ đô Hà Nội tháng 10/2019. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Liên minh chủ động phối hợp Ban Chỉ đạo Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động thi đua góp phần đẩy nhanh tiến độ các xã về đích nông thôn mới. Liên minh HTX tỉnh tổ chức phối hợp triển khai công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động với các đoàn thể tại các huyện, thị xã góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết về nhiều mặt cho thành viên nói riêng và người dân nói chung, nhất là lợi ích, vai trò và trách nhiệm của người dân xây dựng nông thôn mới.”. Kết quả tập thể Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông, Hợp tác xã Cao Nguyên Xanh và cá nhân đồng chí: Bùi Hoa Thám – Phó Chủ tịc Liên minh HTX tỉnh được Bằng khen tại Quyết định số 730/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông ngày 20 /5/2019. Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tại Công văn số 145/CTPH-LMHTX-BTĐKT ngày 31/5/2017 nhằm đẩy mạng phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020. Tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp phát động. Hoàn thành thủ tục đề nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen đột xuất cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hợp tác xã tham gia xây dựng chuỗi giá trị.

b.2 Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng

Năm 2019, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng; thực hiện Kế hoạch số Kế hoạch số 46/KH-LMHTXVN, ngày 17/01/2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Ngày 06/3/2019, trong hội nghị BCH mở rộng lần thứ 13 (khóa IV), Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng đã phát động thi đua đến toàn thể các thành viên với chủ đề: “Phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh và bền vững, xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh” với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả” trong toàn thể thành viên do Liên minh HTX Việt Nam phát động với các nội dung: Đẩy mạnh SXKD đảm bảo đạt hiệu quả cao; xây dựng tổ chức HTX, QTD nhân dân đảm bảo số lượng và chất lượng; chấp hành tốt các chính sách pháp luật, tham gia tích cực các hoạt động xã hội.Tại hội nghị này đã biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh. Trao cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong sự nghiệp phát triển kinh tế tập tể năm 2018.  Trong hội nghị cán bộ công chức Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng đã phát động thi đua trong cơ quan như thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc gắn liền với việc xây dựng người CBCCVC- LĐ trung thành sang tạo, tận tụy, gương mẫu; Phát động trong đảng viên và đoàn viên đăng ký, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn 02 thi đua tổ chức phát động ký kết thi đua năm 2019. Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2017-2022.

b.3 Liên minh HTX tỉnh Đăk Lăk

Thực hiện Quyết định số 466/QĐ-LMHTXVN ngày 11tháng 5 năm 2018 của Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng; Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định công tác Thi đua – Khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Năm 2019 Liên minh HTX tỉnh được UBND tỉnh  ủy quyền giao nhiệm vụ cho Liên minh HTX tỉnh tổ chức 5 khối thi đua các HTX và Quỹ tín dụng nhân dân, gồm: Khối thi đua HTX nông nghiệp I; khối thi đua HTX nông nghiệp II; khối thi đua HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; khối thi đua HTX Vận tải; khối Quỹ tín dụng nhân dân. Ngay từ đầu năm, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức phát động thi đua đến các HTX, đơn vị thành viên, hướng dẫn các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp cho các lĩnh vực hoạt động theo Khối thi đua; hướng dẫn các Khối thi đua tổng kết, bình xét, suy tôn các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019 đề nghị các cấp khen tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

b.4 Liên minh HTX tỉnh Gia Lai

Gắn liền với việc nhiệm vụ chính trị, Liên minh HTX đã đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và chấp hành pháp luật để qua đó mỗi cán bộ, viên chức am hiểu pháp luật. Kết quả, tất cả cán bộ, viên chức chấp hành đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, 100% gia đình cán bộ, viên chức đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành quy chế dân chủ ở cơ quan; phát huy tinh thần sáng tạo tập thể trong lãnh đạo, quản lý đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tham nhũng với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.Thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở, chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện nếp sống văn minh, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở…

b.5 Liên minh HTX tỉnh Kon Tum

Triển khai đến các HTX thành viên các phong trào thi đua do các cấp phát động và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 của Liên minh HTX tỉnh. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ban hành tiêu chí xét khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích nhân đại hội V Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Xin chủ trương UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam khen thưởng nhân đại hội V Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Văn bản hướng dẫn các HTX triển khai thực hiện Quyết định 466/QĐ – LMHTXVN ngày 11/5/2018 về ban hành quy chế thi đua, khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam. Công tác khen thưởng: Thực hiện công tác khen thưởng theo đúng quy định và kịp thời.  Thường xuyên tổ chức kiểm tra các HTX thành viên triển khai các phong trào thi đua do cấp trên và Liên minh HTX tỉnh phát động; hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng của các HTX thành viên về các thủ tục.

c. Phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

c.1 Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, báo đài, website Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông trong công tác tuyên truyền mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả tại địa phương. Giới thiệu các HTX điển hình hoạt động hiệu quả cho các HTX trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm như HTX nông nghiệp Công Bằng Thuận An với chuỗi giá trị sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn fartrade; HTX Nông Lâm Thương mại dịch vụ Tia Sáng với mô hình hiệu quả từ cây chanh dây; HTX hồ tiêu  hữu cơ Đắk Nông; HTX vận tải Thành Tân; HTX An Tâm,…Tại Hội nghị xây dựng và nhân rộng mô hình tiêu biểu HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, đã có 8 HTX ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, đã kêu gọi được Cụm dự án chế biến nông sản và dược liệu con đường xanh Đắk Nông đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty PA.VINA, hệ thống tiêu thụ The GrrenWay quy mô 30 ha đất, kinh phí trên 200 tỷ đồng.

c.2 Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, báo đài, website Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng trong công tác tuyên truyền mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả tại địa phương. Giới thiệu các HTX điển hình hoạt động hiệu quả cho các HTX trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm.Tổ chức khảo sát, lựa chọn các đơn vị để xây dựng HTX điển hình tiên tiến; xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh năm 2019. Giới thiệu 02 tập thể HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào, HTX dịch vụ vận tải Lạc Dương điển hình tiêu biểu dự Hội nghị 100 HTX tiêu biểu do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức. Giới thiệu Quỹ tín dụng Liên Đầm cho Sở nội vụ tỉnh xem xét đề nghị tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Phát triển, tiếp tục bồi dưỡng, hỗ trợ các HTX mới có tiềm năng trở thành HTX điển hình tiến tiến như HTX SuSu Công Thành, HTX Hiền Thi, HTX Nam Hà, HTX tân tiến, HTX Sunfood.v.v

c.3 Liên minh HTX tỉnh Đăk Lăk

Xây dựng kế hoạch công tác hỗ trợ mô hình HTX điển hình; mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh năm 2019. Tổ chức khảo sát, lựa chọn các đơn vị để xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến theo kế hoạch. Giới thiệu HTX tham gia xây dựng chuỗi giá trị năm 2019 theo đề nghị của Liên minh HTX Việt Nam; Tham gia cùng Đoàn công tác của Liên minh Việt Nam khảo sát đánh giá, lựa chọn 2 HTX (HTX nông nghiệp và thương mại dịch vụ vận tải Thành Công; HTX nông nghiệp và dịch vụ Tân Phát) để hỗ trợ xây dựng mô hình theo chuỗi giá trị năm 2019 do Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ.

c.4 Liên minh HTX tỉnh Gia Lai

Qua công tác  phát động phong trào thi đua khen thưởng hiện nay trên địa bàn đã có một số mô hình làm ăn có hiệu quả, điển hình như:Trong lĩnh vực nông nghiệp, có thể kể đến một số HTX điển hình như HTX nông nghiệp Chư A Thai, huyện phú thiện đang triển khai xây dựng cánhđồng mẫu lớn sản xuất gạo an toàn, HTX nông nghiệp Tân Tiến huyện IaPa và HTX nông lâm nghiệp và dịch vụ vận tải Yang Nam – huyện Kroong Chro đang triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn đối với cây mì và cây mía; HTX rau an toàn An Bình, thị xã An Khê đã triển khai sản xuẩ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap…Trong lĩnh vực Phi nông nghiệp xuất hiện HTX vận tải Diên Hồng đang trở thành một điển hình tiên tiến đa dạng và hiệu quả trong việc vận chuyển hành khách, hàng hóa…..

c.5 Liên minh HTX tỉnh Kon Tum

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển, nhân rộng các HTX điển hình tiên tiến năm 2019;  Thường xuyên trao đổi với các tỉnh bạn để học hỏi kinh nghiệm trong nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, tạo điều kiện cho các HTX liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các HTX và học hỏi kinh nghiệm các mô hình HTX điển hình tiên tiến, các HTX làm ăn có hiệu quả của tỉnh bạn.

d. Công tác khen thưởng

Liên minh HTX các tỉnh biểu dương các tập thể, cá nhân hoạt động hiệu quả, tại hội nghị tổng kết năm đánh giá hoạt động của Liên minh HTX tỉnh đã tặng bằng khen, giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong sự nghiệp phát triển kinh tế tập tể năm 2018.Tại Hội nghị CBCC đầu năm trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân cơ quan Liên minh có thành tích  trong năm 2018.Liên minh vận động thành viên HTX tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương và trung ương, từ đó các HTX tự giác thực hiện các chính sách, phát luật của nhà nước, mặt khác giúp giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống và đóng góp công sức, đất đai, tiền của vào xây dựng nông thôn mới.Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tốt công tác ký kết thi đua đầu năm cho các khối thi đua của tỉnh.Tham gia góp ý xây dựng bảng chấm điểm thi đua, quy chế hoạt động thi đua năm 2018 của Cụm, Khối thi đua của tỉnh và các Khối thi đua trực thuộc Liên minh HTX tỉnh.Tham gia ký giao ước thi đua với Cụm, Khối thi đua và tham gia các hoạt động, chương trình và thực hiện các nghĩa vụ do Cụm, Khối thi đua tổ chức.Đăng ký thi đua với Ban thi đua – khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, Ban thi đua – khen thưởng tỉnh , Cụm thi đua, Khối thi đua đúng thời gian quy định.

III.ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác chỉ đạo thi đua khen thưởng các tỉnh được Liên minh HTX Việt Nam, Lãnh đạo các địa phương quan tâm. Ngay từ đầu năm, Liên minh HTX các tỉnh đã tiến hành xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, góp ý các tiêu chí chấm điểm của Cụm; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên. Hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với thực hiện theo chức trách nhiệm vụ được giao trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, đến nay cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

2. Những hạn chế, tồn tại

– Sự quan tâm, chỉ đạo của các địa phương dành cho mỗi tỉnh, nhiều yếu tố, định hướng phát triển Kinh tế tập thể của các tỉnh cũng có những nét khác biệt, chưa tạo ra được sự liên kết để phát huy thế mạnh của Tây Nguyên, công tác triển khai thi đua, khen thưởng trong toàn Vùng chưa đồng bộ.- Hoạt động thi đua của Cụm chưa thực sự nổi bật, chưa thực hiện được đầy đủ các nội dung theo Quyết định số 429/QĐ- LMHTXVN, ngày 18/11/2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; chưa gắn được hoạt động thi đua với trao đổi học tập kinh nghiệm, nhân rộng mô hình HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, tổng kết thi đua, khen thưởng chưa có cuộc họp trù bị, khen thưởng chuyên đề, đột xuất  chưa thường xuyên; việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để kịp thời khuyến khích, động viên, thúc đẩy phong trào còn hạn chế.- Vai trò của Cụm trưởng và Cụm phó thi đua, khen thưởng cụm Tây Nguyên chưa thực sự nổi bật, Cụm trưởng chưa có kinh nghiệm trong khâu tổ chức, triển khai nhiệm vụ, chưa thường xuyên trao đổi với các Thành viên trong Cụm; đặc biệt là tổ chức hoạt động sơ kết, tổng kết trong Cụm có nhiều thiếu sót.

3. Nguyên nhân

– Nguyên nhân khách quan từ đặc thù của từng địa phương, khoảng cách giữa các tỉnh khá xa, địa hình miền núi xa xôi (từ Đắk Nông đến Kon Tum cách nhau 350 km), kinh phí dành cho lĩnh vực KTTT của từng tỉnh khác nhau, chi cho hoạt động thi đua, khen thưởng rất khó khăn.- Nhiệm vụ công tác, khối lượng công việc ngày càng nhiều nên mỗi tỉnh đầu tư cho công tác thi đua trong Cụm còn hạn chế. Cán bộ làm công tác thi đua chủ yếu là kiêm nhiệm chưa được tập huấn bồi dưỡng hàng năm.- Cụm trưởng và Cụm phó thi đua, khen thưởng Cụm Tây Nguyên, nhất là Cụm trưởng chưa giành nhiều thời gian cho công tác thi đua, khen thưởng, chưa có sáng kiến kết hợp với hoạt động khác để kết nối với toàn vùng Tây Nguyên.

4. Biện pháp khắc phục

– Tạo hệ thống trao đổi thông tin và mối quan hệ chặt chẽ giữa Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm, kịp thời chia sẽ, giúp đỡ cho nhau. Cụm trưởng và Cụm phó định kỳ trao đổi công việc, kết hợp các hoạt động trong Cụm với Đại hội Liên minh HTX các tỉnh năm 2020. – Đẩy mạnh hơn nữa vai trò của Cụm trưởng thi đua; bằng nhiều phương tiện thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp thời phát hiện biểu dương các cá nhân và tập thể ở những tỉnh có điều kiện khó khăn hơn, ít được khen thưởng hàng năm để nâng tầm quan trọng, lan tỏa cho toàn vùng Tây Nguyên.- Tổ chức lớp bồi dưỡng, hoặc trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác thi đua trong hệ thống Liên minh HTX.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA CỤM LIÊN MINH HTX 5 TỈNH TÂY NGUYÊN NĂM 2020 

Trên cơ sở Quyết định số 429/QĐ-LMHTXVN ngày 18 tháng 5 năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; căn cứ quy định hoạt động của Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên, trên cơ sở phát huy các kết quả đã đạt được năm 2019, khắc phục còn tồn tại hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 như sau:1.Tập trung thực hiện Nghị Quyết của Liên minh HTX Việt Nam về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020; cụ thể hóa thành các mục tiêu thi đua, khen thưởng năm 2020.- Phấn đấu thành lập mới HTX các tỉnh Tây Nguyên cao hơn bình quân chung của cả nước.-Phấn đầu hoàn thành đóng góp xây dựng công trình Hợp tác xã với Bác Hồ.2.Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt Nam phát động kết hợp với thi đua tại các địa phương; tiếp tục thực hiện Công văn số 626/LMHTXVN-TCCB, ngày 03/10/2019 của Liên minh HTX Việt Nam; tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng. Tuyên truyền rộng rãi các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua để nhân rộng. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các sự kiện chính trị của mỗi tỉnh, của ngành trong từng giai đoạn cụ thể để phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề và tổ chức thực hiện hiệu quả; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách công khai, dân chủ, khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, công bằng, kịp thời, đảm bảo tạo động lực kích thích phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, HTX.3.Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh và bền vững, xây dựng hệ thống Liên minh HTX các cấp vững mạnh” với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, hoạt động sáng tạo hiệu quả” do Liên minh HTX Việt Nam phát động, căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương để triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng với những nội dung thiết thực, hiệu quả.4.Tập trung củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có, gắn nhiệm vụ hoạt động của Kinh tế hợp tác, HTX với Chương trình Nông thôn mới, OCOP; xây dựng và nhân rộng HTX điển hình tiên tiến; hướng dẫn các HTX hoạt động đúng Luật HTX năm 2012; Khắc phục những biểu hiện hình thức và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, quản lý chưa đảm bảo nguyên tắc HTX.5.Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng, bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu và đề nghị các cấp tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Năm 2020 tổ chức tổng kết Cụm thi đua Tây Nguyên ở Liên minh HTX tỉnh Kon Tum kết hợp với số hoạt động khác thiết thực, hiệu quả.Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen năm 2020 của Cụm thi đua Liên minh HTX 5 tỉnh Tây Nguyên./.  

Nơi nhận:
-Đ/c Lê Văn Nghị Phó CT LMHTXVN
-Ban TĐKT Liên minh HTX VN;
-Thành viên Khối TĐ cụm LMHTX 5 tỉnh TN;
– Lưu VT, TĐKT.

TM. CỤM THI ĐUA LIÊN MINH HTX 5 TỈNH TÂY NGUYÊN NĂM 2019
CỤM TRƯỞNG

 

 

  Trần Văn Đức
 CHỦ TỊCH
LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK NÔNG

 

Tải Báo cáo tại đây: Báo cáo tổng kết

 

BÌNH LUẬN