CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THI ĐUA NĂM 2020
CỦA CỤM THI ĐUA 5 TỈNH TÂY NGUYÊN

TT Nội dung Người thực hiện
1 Đón tiếp đại biểu

Ổn định tổ chức

Điểm danh các thành viên trong   Cụm

Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

Đ/c Thuận: Phụ trách TĐ-KT Hội đồng thi đua khen thưởng LMHTX tỉnh
2 Phát biểu khai mạc Ông Trần Văn Đức: Chủ tịch Liên minh HT X tỉnh
3 Thông qua báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng, bảng chấm điểm  tổng hợp Đ/c Thám
4 Phát biểu chỉ đạo của Đ/c Lê  Văn Nghị – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đ/c Lê Văn Nghị
5 Thảo luận Liên minh HTX các tỉnh Các tỉnh
7 Kết luận
8 Bình  bầu, khen thưởng, cụm trưởng, cụm phó  Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2020 Các tỉnh
9 Ký giao ước Thi đua  năm 2020 Các tỉnh
10 Bế mạc Chương trình tổng kết công tác Thi đua khen thưởng  Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên Đ/c: Trần Văn Đức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN