Ngày 15/9/2022, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành Công văn số 657/LMHTXVN-CSPT về đề xuất, kiến nghị đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi. Gửi Liên minh HTX các tỉnh, thành phố; những nội dung chính để nghiên cứu, tham khảo và Báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh về dự thảo Luật HTX (sửa đổi) như sau:

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông khảo sát tại HTX Công Bằng Thuận An, Đắk Mil

Tại Điều 109 Dự thảo Luật về Liên minh Hợp tác xã là chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trong bối cảnh tình hình hiện nay. Bởi vì, kinh tế tập thể, Hợp tác xã được Đảng và Nhà nước khẳng định là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, nhưng trên thực tế khu vực này còn gặp rất nhiều khó khăn mặc dù Luật Hợp tác xã đã qua ba lần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Tuy nhiên, đến nay khu vực này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc xác lập tư cách của mỗi hình thức đối tượng thành viên, người lao động trong tổ chức kinh tế hợp tác chưa rõ, chưa tạo ra động lực để phát triển, nhận thức về mô hình Hợp tác xã kiểu mới còn rất hạn chế nên rất cần có sự hỗ trợ xây dựng về tổ chức và hoạt động của mô hình Hợp tác xã kiểu mới; đồng thời, rất cần có sự hỗ trợ và tạo điều kiện để tổ chức kinh tế hợp tác phát triển; trong đó, Liên minh Hợp tác xã là tổ chức đại diện các tổ chức kinh tế hợp tác, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể và làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, đây có thể nói là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã, còn về thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức kinh tế hợp tác là một phần công việc rất nhỏ trong tổng thể công việc nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã hiện nay.

Do đó, kiến nghị Ban Soạn thảo Dự án Luật cần phải làm rõ về vai trò, vị trí, địa vị pháp lý của Liên minh hợp tác xã: không phải là tổ chức hội quần chúng và cũng không phải là tổ chức hội có tính chất đặc thù, mà là tổ chức đại diện các tổ chức kinh tế hợp tác, làm cơ sở định hướng sau này chuyển đổi thành lập Bộ Kinh tế hợp tác (ở Trung ương) và Sở Kinh tế hợp tác (ở địa phương), để thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới theo Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, theo đó, quan điểm chỉ đạo của Đảng là: “Củng cố, tăng cường hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã là tổ chức đại diện của các tổ chức kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; … đồng thời, nghiên cứu giao Liên minh Hợp tác xã thực hiện một số nội dung dịch vụ công phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của Liên minh”.

Do vậy, kiến nghị Ban Soạn thảo Dự án Luật bỏ quy định về “Liên minh Hợp tác xã hoạt động theo các quy định của pháp luật về Hội” (tại Điều 109 Dự thảo Luật); đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định Điều 109 Dự thảo Luật về “Liên minh hợp tác xã” như sau:

a) Liên minh hợp tác xã là tổ chức đại diện các tổ chức kinh tế hợp tác do Đảng và Nhà nước thành lập và giao nhiệm vụ, được Nhà nước giao biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, làm việc và kinh phí để Liên minh Hợp tác xã hoạt động và thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Liên minh hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã và các quy định của pháp luật về Liên minh hợp tác xã. Chính phủ quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của hệ thống Liên minh hợp tác xã.

c) Hệ thống liên minh hợp tác xã được tổ chức ở Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cấp Trung ương là Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cấp địa phương là Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

                             Tin, ảnh: Phòng Kế hoạch & Hỗ trợ

 

BÌNH LUẬN