Tại Hội nghi sơ kết ngày 24/10/2023 tại trung tâm thành phố Gia Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí: Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể của tỉnh đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 17/5/2021 về việc triển khai Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm được triển khai trong năm 2024-2025 như sau:

Đồng chí: Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể của tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Một là: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, nhất là mô hình hợp tác xã kiểu mới, hiệu quả gắn với phát triển kinh tế – xã hội theo Đề án 167.

Hai là: Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và nhân dân trong đổi mới, phát triển, nâng cao hoạt động của hợp tác xã trong giai đoạn mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ba là: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải gắn với nhu cầu thị trường và liên kết bao tiêu sản phẩm đối với một số loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh. Đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chương trình sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu,…

Bốn là: Tiếp tục ưu tiên triển khai thực hiện đồng bộ đầy đủ, kịp thời các chính sách Đề án, các chương trình lồng ghép của Trung ương, của tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ các HTX tham gia Đề án.

Năm là: UBND tỉnh yêu cầu Liên minh HTX tỉnh tiếp tục chủ trỉ phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, 05 HTX khẩn trương xây dựng kế hoạch nhân rộng, tiếp tục củng cố, đề xuất hỗ trợ kinh phí lồng ghép với các chương trình để hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2024-2025 gắn với Tổng kết, báo cáo hằng năm, đồng thời định kỳ hướng dẫn, kiểm tra các HTX tham gia Đề án hoàn thiện, lựa chọn, giới thiệu, tham quan đúc kết kinh nghiệm nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả vào tháng 12/2025. Cùng với những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu trên, tôi tin tưởng rằng năm giai đoạn 2023 – 2025 tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại tỉnh Đắk Nông và trên phạm vi cả nước trong 5 năm tiếp theo (giai đoạn 2026-2030)./.

                                                                     Tổng hợp&hình ảnh: Phòng Kế hoạch & HT

BÌNH LUẬN