Ngày 08 tháng 04 năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Sửa đổi, bổ sung như sau:

  1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐTngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

1.1 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

1.2. Bổ sung Điều 2a sau Điều 2 như sau:

1.3. Sửa đổi Điều 4 như sau:

1.4. Bổ sung Điều 4a sau Điều 4 như sau:

1.5. Sửa đổi Điều 5 như sau:

1.6. Sửa đổi Điều 6 như sau:

1.7. Bổ sung Điều 6a, 6b, 6c, 6d sau Điều 6 như sau:

1.8. Bổ sung Điều 8a, 8b, 8c, 8d sau Điều 8 như sau:

1.9. Sửa đổi Điều 10 như sau:

1.10 Sửa đổi Điều 11 như sau:

1.11. Sửa đổi Khoản 1 Điều 13 như sau:

1.12. Sửa đổi Khoản 3 Điều 17 như sau:

1.13. Bổ sung Điều 17a sau Điều 17 như sau:

1.14. Sửa đổi Điều 22 như sau:

1.15. Bổ sung Điều 23a, 23b sau Điều 23 như sau:

2. Điều 2.

3. Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

4. Điều 4. Điều khoản thi hành

5. Danh mục mẫu biểu HTX.

6. Các phụ lục ban hành kèm theo.

Chi tiết truy cập theo đường link sau:

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135169

Vũ Anh Liệu – Tổng hợp

BÌNH LUẬN