UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt các lớp bồi dưỡng...

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt các lớp bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực khu vực kinh tế tập thể năm 2019

0
796

Trên cơ sở tham mưu của Liên minh HTX tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực khu vực kinh tập thể năm 2019, ngày 18/6/2019 Ủy Ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định số 895/QĐ-UBND về việc phê duyệt các lớp bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm, đưa cán bộ trẻ có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc tại các hợp tác xã năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Theo đó, năm 2019 Liên minh HTX tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện từ tháng 6/2019 đến hết tháng 9/2019. Theo Kế hoạch, Liên minh HTX tỉnh tổ chức 06 lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, thành viên trong các HTX, sau khi kết thúc lớp tuận huấn cho cán bộ quản lý HTX, Ban Tổ chức lớp học tổ chức cho học viên đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các HTX có quy mô sản xuất kinh doanh lớn, HTX điển hình tiên tiến ở một số địa phương có nền kinh tế tập thể phát triển; tiếp tục hỗ trợ đưa cán bộ trẻ có trình độ Cao đẳng, Đại học về làm việc cho 04 hợp tác xã và chuyển tiếp hỗ trợ đào tạo cho 01 thành viên HTX được cử đi đào tạo dài hạn tại trường Đại học Bình Dương.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực khu vực kinh tế tập thể được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nâng cao hiệu quả hoạt động , nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác chuyên môn kỹ thuật giúp cho các HTX hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, từng bước đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường và góp phần hoàn thành Tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phòng CSTT-PTHTX

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN