Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã...

Ký hiệu văn bản 09/2017/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 17/04/2017 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát...

Nghị định số 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...

Ký hiệu văn bản 21/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 24/02/2017 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị...

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác...

Số/Kí hiệu 09/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/03/2017 Ngày có hiệu lực 07/04/2017 Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên...

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các...

Số/Kí hiệu 40/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/12/2016 Ngày có hiệu lực 01/01/2017 Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Trích yếu Nghị quyết Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn...

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định...

Số/Kí hiệu 04/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 15/02/2017 Ngày có hiệu lực 27/02/2017 Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất điều chỉnh của một số...

Số/Kí hiệu 06/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/03/2017 Ngày có hiệu lực 20/03/2017 Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Quyết định ban hành bảng giá đất điều chỉnh của một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí trong bảng giá các loại đất...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI VỀ HỢP TÁC XÃ

Ngày 08 tháng 04 năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về...

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

Số/Kí hiệu 03/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/01/2017 Ngày có hiệu lực 10/02/2017 Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Ban hành quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông Cấp ban...