Ngày 28 tháng 3 năm 2024, thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Kế hoạch số 110/KH-LMHTX ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh về phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể năm 2024.

Hội nghị tuyên truyền tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong ngày 28/3/2024

Phòng Chính sách Tuyên truyền phát triển hợp tác xã đã tham mưu cho Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với với Viện Khoa học – Công nghệ môi trường thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Đắk G’Long tổ chức mở Hội nghị tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước về mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã cho trên 61 người tham gia là cán bộ đảng viên, hội viên phụ nữ từ cấp cơ sở thôn, bon và cán bộ các tổ chức của xã tham dự, để nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt các nội dung về Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị và; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ và Luật Hợp tác xã năm 2023 sữa đổi bộ sung một số Điều của Luật Hợp tác xã năm 2012 đã được Quốc hội thông qua; Chương trình số 54-CTr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời Viện Khoa học – Công nghệ môi trường thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam truyền đạt tình hình sản xuất, kết nối thị trường trong và ngoài nước. Tại Hội nghị các đại biểu cũng được xem các phóng sự về các mô hình sản xuất có hiệu quả, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm trong và ngoài nước, từ đó nhận thức đầy đủ về kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Qua thực hiện Kế hoạch này việc tuyên truyền đã có đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền để Nghị quyết nhanh chóng đến cán bộ, người dân nắm bắt kịp thời, vận dụng sáng tạo Nghị quyết để đưa vào cuộc sống và có hiệu quả hơn.

                                                     Bài và ảnh Phòng CS-TTPTHTX

BÌNH LUẬN