Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-BTVLMHTXVN, ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc Tôn vinh Hợp tác xã tiêu biểu và trao giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024 “CoopStar Awards 2024”; Đề án số 87/ĐA-BTVLMHTXVN, ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc Tôn vinh Hợp tác xã tiêu biểu và trao giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024 “CoopStar Awards 2024”; Quy chế số 53/QC-BTVLMHTXVN, ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc Bình chọn Hợp tác xã tiêu biểu năm 2024 “CoopStar Awards 2024”.

Ngày 08/3/2024 Hội đồng bình chọn Hợp tác xã tiêu biểu năm 2024 tổ chức họp. Tham gia có thành viên Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Công thương cùng Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Hội đồng họp chấm điểm Hợp tác xã tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

Tổng hợp các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điển hình tiên tiến năm 2023 tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; xét đến thời điểm hiện tại các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng phải có bản đăng ký tham gia.

Hội đồng đã chấm điểm bình chọn Hợp tác xã tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 đã bình chọn Quỹ Tín dụng nhân dân Đắk Mil; Hợp tác xã Nông nghiệp công  bằng Thuận An trình hội đồng bình chọn Hợp tác xã tiêu biểu Trung ương. Hợp tác xã được Hội đồng bình chọn Trung ương chọn, thì tham gia Lễ Tôn vinh Hợp tác xã tiêu biểu năm 2024 “CoopStar Awards 2024” tại Hà Nội do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.

Vũ Anh Liệu – Văn phòng Liên minh Hợp tác xã

BÌNH LUẬN