Ngày 04/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Văn phòng giới thiệu một số điểm mới của Quy định 124-QĐ/TW so với Quy định 132-QĐ/TW được thay thế.  

Theo đó, Quy định 124-QĐ/TW có một số điểm mới so với Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị như sau:

  1. Bổ sung quan điểm, nguyên tắc trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

Quy định 124-QĐ/TW đã bổ sung thêm nội dung “Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Đồng thời thêm nguyên tắc: “Kết hợp chặt chẽ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên”.

  1. Bổ sung căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại

Bổ sung căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại nội dung về: tính gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân; tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để đồng bộ với các quy định của Bộ Chính trị.

  1. Điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm điểm

Về đối tượng kiểm điểm, điều chỉnh, bổ sung đối tượng là “tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương và địa phương; Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương (bao gồm cả ban thường vụ cấp ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở) và cấp ủy cơ sở”. Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng thì không thuộc đối tượng kiểm điểm theo quy định.

  1. Nội dung kiểm điểm

Quy định 124-QĐ/TW cũng chia nội dung kiểm điểm với 2 đối tượng sau đây (thay vì quy định chung như Quy định 132-QĐ/TW)

Cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

– Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

– Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

– Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có).

– Các nội dung áp dụng với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

– Kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ dưới quyền quản lý.

– Tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xử lý những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; trách nhiệm trong công việc;

– Trách nhiệm nêu gương của bản thân, gia đình; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sự tín nhiệm của Đảng viên, cán bộ.

Trong khi đó, với cá nhân, theo quy định cũ tại Quy định 132-QĐ/TW, sẽ kiểm điểm về các nội dung dưới đây:

– Về phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm;

– Việc thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hằng năm;

– Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

  1. Kiểm điểm rõ nhiều nội dung với người đứng đầu

Đối với cá nhân là người đứng đầu, ngoài những nội dung kiểm điểm cá nhân để xác định trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, còn phải kiểm điểm rõ nhiều nội dung, như:

– Khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

– Sự gương mẫu của vợ, chồng, con trong chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

– Kết quả lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách.

– Tính năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách…

  1. Điểm mới về nơi kiểm điểm đảng viên: Theo đó, Quy định 124-QĐ/TW bổ sung nơi kiểm điểm mới cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Về cơ bản, cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ thực hiện kiểm điểm ở 02 nơi là chi bộ nơi sinh hoạt và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi làm việc. Tuy nhiên, quy định mới còn bổ sung đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên tại chi bộ, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở nơi giữ chức vụ cao nhất.

– Bổ sung nơi kiểm điểm của cấp ủy là cấp ủy ở cấp nào thì thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp đó.

  1. Thêm trách nhiệm trong kiểm điểm của đảng viên

Quy định 124-QĐ/TW bổ sung thêm trách nhiệm của đảng viên như sau:

– Nêu cao trách nhiệm, sự gương mẫu trong kiểm điểm, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình.

– Đảng viên phải kiểm điểm một cách khách quan, thẳng thắn, trung thực, thực chất.

– Quy định 124 giữ nguyên tỷ lệ số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vuợt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” như Quy định 132-QĐ/TW.

– Quy định 124-QĐ/TW quy định Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định, kiểm tra, giám sát kết quả đánh giá, xếp loại; xem xét hủy bỏ đánh giá, xếp loại lại kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và chấn chỉnh, xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại.

Hồ sơ được thể hiện bằng văn bản, lưu giữ tại cấp có thẩm quyền quản lý, gồm:

– Bản kiểm điểm cá nhân, báo cáo kiểm điểm tập thể.

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (đối với cá nhân).

– Biên bản hội nghị kiểm điểm.

– Tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì tham mưu, giúp việc.

– Kết luận đánh giá, kết quả xếp loại của cấp có thẩm quyền.

– Văn bản gợi ý kiểm điểm (nếu có).

– Văn bản tham gia, góp ý của các tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có).

– Hồ sơ giải quyết khiếu nại, kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại (nếu có).

– Các văn bản khác (nếu có)./.

                                                                                                    Văn phòng tổng hợp.

 

BÌNH LUẬN