Theo Đề án năm 2023, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông được UBND tỉnh giao kinh phí thực hiện02 mô hình Hợp tác xã (HTX) điểm gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Quyết định số: 677/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.Từ tháng 8  đến tháng 10/2023 Phòng Kế hoạch & Hỗ trợ, Liên minh HTX tỉnh tham mưu triển khai thực hiện khảo sát hướng dẫn, tư vấn hoàn thiện hồ sơ xây dựng mô hình theo bộ Tiêu chí lựa chọn của Liên minh HTX tỉnh đối với (1) Hợp tác xã HTX nông nghiệp dịch vụ Long Việt, địa chỉ,Bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. (2) HTX nông nghiệp công nghệ cao Như Ý, địa chỉ Thôn Tân An, xã Đắk R’Moan, Gia Nghĩa; trên cơ sở Văn bản đồng ý giới thiệu xây dựng mô hình điểm của UBND huyện Tuy Đức, UBND thành phố Gia Nghĩa đối với HTX gắn với chế biến sâu tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cây mắc ca, chanh leo tăng thu nhập cho các thành viên HTX và nông dân liên kết trồng cây mắc ca, chanh leogắn với các chương trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tại hai địa phương.

Liên minh Hợp tác xã bàn giao nghiệm thu xây dựng mô hình tại hợp tác xã Long Việt

Với tổng kinh phí hỗ trợ cho hai Hợp tác xã là 450trđ. Tại buổi nghiệm thu và nhận bàn giao xây dựng mô hình điểmHội đồng Quản trị và thành viên Hợp tác xã được lựa chọn nhận hỗ trợ cây giống, phân bón, vật tư, trang thiết bị… phát biểu thể hiện sự quyết tâm xây dựng thành công mô hình theo đúng Kế hoạch của Hợp tác xã đồng thờinhằm gia tăng giá trị nông sản của tỉnh Đắk Nông hướng đến xuất khẩu một cách bền vững, gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã và cải thiện đời sống thành viên, người nông dân liên kết gắn Đề án xây dựng mô hình điểm chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025.

Mô hình trồng chanh leo tại Hợp tác xã Như Ý được Liên minh  Hợp tác xã hỗ trợ kinh phí mua giống

Mô hình trồng cây Mắc ca tại HTX nông nghiệp dịch vụ Long Việt

Tin, ảnh: Ngô Văn Tuấn

BÌNH LUẬN