Những điểm mới quan trọng của Luật Hợp tác xã năm 2023

Những điểm mới quan trọng của Luật Hợp tác xã năm 2023

0
184

Luật Hợp tác xã năm 2023 gồm 12 chương với 115 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Phòng Kế hoạch và Hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông Tổng hợp một số điểm mới quan trọng của Luật Hợp tác xã 2023. Như sau:

Sáng 17/7/2023 tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp lần thứ 5, trong đó có Luật Hợp tác xã sửa đổi. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
  1. Hoàn thiện các quy định về bản chất Hợp tác xã, phát triển thành viên

– Bổ sung phân loại thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và liên kết không góp vốn nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức khác, các chuyên gia có thể tham gia góp vốn, góp sức lao động, liên kết sản xuất, kinh doanh để cùng phát triển hơp tác xã, liên hiệp hơp tác xã.

– Bổ sung quy định quỹ chung không chia là nguồn hình thành tài sản chung không chia mang tính đặc thù. Luật quy định cụ thể mức trích lập quỹ tối thiểu từ thu nhập của giao dịch bên ngoài là 5% đối với hợp tác xã, 10% đối với liên hiệp hơp tác xã nhằm bảo đảm quỹ chung không chia, tài sản chung không chia không ngừng phát triển, thu hút cá nhân, tổ chức tham gia vào hơp tác xã, liên hiệp.

  1. Mở rộng thị trường, nâng cao khả năng, huy động vốn, tạo động lực phát triển Hợp tác xã

– Trao quyền cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự quyết định việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài sau khi đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thành viên, phát triển thị trường bình đẳng như các loại hình doanh nghiệp khác.

– Tăng tỷ lệ vốn góp tối đa của thành viên chính thức lên 30% vốn điều lệ đối với hợp tác xã, 40% vốn điều lệ với liên hiệp hợp tác xã; thành viên có thể góp vốn bằng nhiều hình thức.

  1. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hợp tac xã

– Bổ sung 01 chương về kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý.

– Bổ sung thêm tổ chức quản trị rút gọn (không có HĐQT) cho hợp tác xã siêu nhỏ, liên hiệp hợp tác xã dưới 10 thành viên được lựa chọn áp dụng.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số hoạt động quản lý, điều hành của hợp tác xã.

  1. Phát triển các loại hình tổ chức kinh tế tập thể từ thấp đến cao, củng cố, nâng cao vai trò của tổ chức đại diện.

– Luật Hợp tác xã 2023 đã thiết kế 1 chương riêng quy định về tổ hợp tác. Các tổ hợp tác khi góp vốn và hợp đồng hợp tác không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 tháng trở lên phải đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh để thống nhất quản lý. Luật cũng bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi tổ hợp tác lên hợp tác xã.

– Sửa đổi, bổ sung quy định rõ địa vị pháp lý của hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW là tổ chức đại diện, bảo vệ lợi ích cho thành viên; đại diện cho tất cả các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên phạm vi cả nước.

  1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể.

– Luật Hợp tác xã 2023 đã sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký, tổ chức lại, giải thể theo hướng đơn giản, số hóa: Bỏ phương án sản xuất kinh doanh; cho phép đăng ký thành lập trực tuyến, sử dụng số định danh cá nhân thay cho các giấy tờ pháp lý cá nhân; bỏ quy định bắt buộc thành lập Hội đồng giải thể, thay vào đó hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chịu trách nhiệm thực hiện giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xóa tên trên hệ thống đăng ký sau 180 ngày. Bổ sung quy định về Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

– Luật đã thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách của Nghị quyết 20-NQ/TW và dành một Chương riêng cho các chính sách này để tạo động lực thúc đẩy các tổ chức kinh tế tập thể phát triển.

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có thêm chính sách hỗ trợ đặc thù.

Tổng hợp: Phòng KHHT

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN