Thực hiện các Biên bản ghi nhớ Hợp tác được UBND tỉnh ký kết với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và Hợp tác xã ngày 21/5/2022 tại “Diễn đàn Kết nối tây Nguyên”, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn … . Ngày 01/11/2022 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Văn bản số 6255/UBND-NNTNMT V/v triển khai thực hiện các Biên bản ghi nhớ Hợp tác tại “Diễn đàn Kết nối Tây Nguyên”.

Lãnh đạo UBND 5 tỉnh Tây Nguyên tại Lễ ký kết hợp tác

Uỷ Ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo như sau:

  1. Giao các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các Biên bản ghi nhớ Hợp tác tại “Diễn đàn Kết nối Tây Nguyên” giữa UBND tỉnh Đắk Nông với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Hiệp hội ngành hàng (Hiệp hội Cà phê Ca cao Viêt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, Central Retail đại diện bởi Công ty TNHH dịch vụ EB (EBS), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (SAIGON CO.OP).

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa tổ chức thực hiện các nội dung các Biên bản ghi nhớ Hợp tác nêu trên; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các Hiệp hội ngành hàng, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã tổ chức thực hiện có hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Thực hiện đúng nội dung hợp tác giữa các bên tham gia.

– Hỗ trợ các Hiệp hội ngành hàng (Hiệp hội Cà phê Ca cao Viêt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ NHONHO theo nội dung các Biên bản được ký kết.

  1. Giao Sở Công Thương

– Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các Hiệp hội ngành hàng, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trong việc kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.

– Hỗ trợ Công ty TNHH dịch vụ EB (EBS), Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh (SAIGON CO.OP) trong việc triển khai thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, cũng như tạo điều kiện cho các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ) tại địa phương tiêu thụ tại hai hệ thống siêu thị của Big C và SAIGON CO.OP.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai thông tin, tuyên truyền rộng rãi để người dân, doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác biết và tham gia các chuỗi liên kết.

5. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

– Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan triển khai chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức thực hiện có hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

– Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông và các đoàn thể tổ chức vận động, tuyên truyền rộng rãi để người dân, doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác biết và tham gia các chuỗi liên kết.

– Chỉ đạo các Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, kết nối tiêu thụ hàng hóa, nông sản trên địa bàn huyện, thành phố Ga Nghĩa hỗ trợ Doanh nghiệp nông nghiệp, Hợp Tác xã, tổ hợp tác, người dân trong việc triển khai thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

  1. Đề nghị các tổ chức, cá nhân, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

– Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương tham gia công tác tập huấn, nâng cao trình độ quản lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Chủ động tham gia các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

– Chủ động tiếp cận thông tin thị trường, xúc tiến thương mại và tiêu thụ các sản phẩm thông qua hệ thống thông tin thị trường nông sản, chủ động quảng bá thương hiệu sản phẩm của đơn vị.

– Chủ động liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty TNHH Công nghệ NHONHO khi có nhu cầu chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ) cho sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp và chứng nhận hệ thống (ISO, HACCP, GMP,…) cho các vùng sản xuất và cơ sở chế biến trên địa bàn.

– Chủ động liên hệ với Sở Công Thương để được hỗ trợ, tạo điều kiện khi có nhu cầu đưa các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng (VietGap, GlobalGap, hữu cơ) tại địa phương tiêu thụ tại hai hệ thống siêu thị của Big C và SAIGON CO.OP.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Tổng hợp: Phòng KH & HT, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông

BÌNH LUẬN