Ngày 19 tháng 01 năm 2022  tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Ba Đình, thủ đô Hà Nội và các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết 14 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân và thống nhất tên gọi Nghị quyết mới sắp ban hành theo Phương án 1 của Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết: Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chủ trì có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ cùng với lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương cùng tham dự.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Nông chủ trì Hội nghị có đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh và các sở Kế hoạch – Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Sau khi nghe Ban Chi đạo Trung ương báo cáo tóm tắt về Dự thảo báo cáo kết quả sau 14 năm thực hiện Nghị quyết những thành tựu đã đạt được và còn những hạn chế trong việc triển khai thực hiện; ý kiến phát biểu đóng góp của 8 Tỉnh ủy và lãnh đạo 8 Bộ, Ban, ngành và của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Chỉ đạo tổng kết đã kết luận Hội nghị qua hội nghị này khẩn trương tổng hợp ý kiến góp ý để hoàn chỉnh báo cáo để Bộ Chính trị cho ý kiến và trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung lần thứ V, khóa XIII để triển khai thực hiện.

                                                                      Bài và ảnh Phòng CS-TT

BÌNH LUẬN