Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 5260/UBND-KTN ngày 16/9/2021 về việc xử lý kiến nghị thuê đất của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông. Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức buổi họp lần thứ 2 ngày 5/01/2022 tại Phòng họp Sở; với nội dung cụ thể như sau: Theo Tờ trình số 02/TTr-HTX ngày 13/9/2021 của HTX thì trong thời gian tới HTX dự kiến sản xuất chế biến chuyên sâu các sản phẩm như su su, cà tím, bí đỏ, khoai sáp vàng…và trồng cây nhãn Hương Chi xuất khẩu sang Nhật. Để tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có của HTX và tạo ra chuỗi giá trị và tạo ra được các dòng sản phẩm mới vào các chuỗi bán lẽ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm mang thượng hiệu của tỉnh Đắk Nông, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại chỗ, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Do đó, HTX đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cho đơn vị đầu tư xây dựng dự án nông nghiệp công nghệ cao kiểu mẫu trên diện tích đất trước đây được UBND tỉnh Công ty TNHH MTV Bắc Tây Nguyên thuê đất để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp

Chủ trì cuộc họp đồng chí: Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Sở, đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Lãnh đạo UBND huyện Đắk G’Long, Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, Phòng chuyên môn, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Phát biểu cuộc họp Giám đốc Sở nhấn mạnh để khẩn trương xử lý kiến nghị của HTX trong thời gian đến tham mưu cho UBND tỉnh Sở mời các đơn vị có liên quan Họp bàn đưa ra đề xuất để Phòng chuyên môn của Sở tổng hợp tham mưu theo quy định, tạo mọi điều kiện để HTX được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

I. Ý kiến của các bên tham gia:

  1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Kính đề nghị các Sở ngành, UBND huyện Đắk G’Long khi xem xét sự án cần đánh giá, kiểm tra đầy đủ hồ sơ về vốn, hồ sơ dự án… Hiện nay, theo quy định Hợp tác xã nông nghiệp thực hiện các dự án kinh doanh đều được xem xét như tổ chức kinh tế và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định.

– Để đảm bảo việc ưu đãi, hỗ trợ đầu tư về chính sách ưu đã với Hợp tác xã, đề nghị các Sở ngành xem xét các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho Hợp tác xã được thuê đất nhằm sớm triển khai thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao.

  1. UBND huyện Đắk Glong:

– HTX Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha là đơn vị mới thành lập, tuy nhiên hiện nay Hợp tác xã hoạt động khá hiệu quả, đến này có khoảng 30 thành viên Hợp tác xã (HTX Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha là 1 trong 4 Hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhất huyện Đắk Glong). Do đó, UBND huyện hết sức ủng hộ và tạo điều kiện cho Hợp tác xã đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao.

PCT Đắk G’Long phát biểu

– Trên diện tích 84.441,2 m2 đất Hợp tác xã xin dự án đầu tư có hiện trạng là đất sạch không có tranh chấp, lấn chiếm của hộ gia đình cá nhân (Trừ diện tích đất có tài sản của Công ty TNHH MTV Bắc Tây Nguyên khoảng 400 m2).

– Ngoài ra, cần xem xét rõ hiện tại dự án HTX Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha gồm 02 mục đích là nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng trụ sở làm việc.

  1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đến thời điểm hiện tạo dự án không thuộc đối tượng phải đấu thầu. Tuy nhiên, trường hợp Bộ NNPTNT có quy định mới thì dự án thuộc trường hợp phải đấu thầu.

– Dự án có đề nghị giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định theo Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020, thành phần hồ sơ xin chủ trương đầu tư theo quy định tại điều 33 Luật Đầu tư năm 2020.

– Đồng thời, đối với dự án nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp hướng dẫn HTX Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha trình tự, thành phần hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, đến nay HTX chưa nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Qua đánh giá thì hoạt động sản xuất nông nghiệp của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ HTX truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ thiết kế bao bì sản phẩm…Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ để HTX để triển khai thực hiện dự án.
  2. Ý kiến Thanh tra Sở: Để sớm kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện hỗ trợ cho Hợp tác xã triển khai thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao đề nghị bóc tách phần diện tích đất sạch không có tài sản của Công ty TNHH MTV Bắc Tây Nguyên để đề xuất xin triển khai thực hiện dự án nông nghiệp trước.

Đối phần diện tích có tài sản của Công ty TNHH MTV Bắc Tây Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý tài sản theo quy định và tiếp tục kêu gọi đầu tư phần diện tích đất nêu trên sau khi xử lý xong về tài sản trên đất.

II. Kết luận cuộc họp.

Trên cơ sở các hồ sơ pháp lý có liên quan và ý kiến của các thành viên dự họp, các thành viên tham gia cuộc họp cùng trao đổi và thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

– Các Sở ngành thống nhất ủng hộ tạo điều kiện để HTX Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao.

– Để đảm bảo đồng bộ, thống nhất cần xử lý dứt điểm tài sản trên diện tích 84.441,2 m2 của Công ty TNHH MTV Bắc Tây Nguyên. Vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức cuộc họp để đề xuất phương án xử lý dứt điểm tài sản trên đất sau khi hết thời hạn thông báo việc xử lý tài sản trên đất đối với Công ty TNHH MTV Bắc Tây Nguyên (Thông báo số 284/TB-STNMT ngày 30/12/2021).

– Đề nghị HTX Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha tiếp tục liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể thành phần, trình tự lập hồ sơ án xin chủ trương đầu tư dự án theo quy định./.

                                                                   Tin, ảnh: Bùi Thám

BÌNH LUẬN