Kinh tế tập thể luôn được Đảng, Nhà nước xác định là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Những năm qua, với sự quan tâm sâu sát của các cấp, các ngành, kinh tế tập thể của Đắk Nông đã có bước phát triển đáng kể. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có 262 tổ hợp tác và 167 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động thu hút, tạo việc làm cho trên 17.000 thành viên và hàng chục ngàn lao động.

Sản phẩm tơ tằm của HTX Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ DANO FARM (Đắk Glong)

Khu vực kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là các HTX được tỉnh đánh giá đã tập hợp đông đảo nông dân tham gia và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Vốn điều lệ của các HTX hiện đạt trên 140 tỷ đồng, vốn thực hiện trên 110 tỷ đồng; thu nhập thành viên và người lao động dao động tại các HTX đạt bình quân khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

Giai đoạn 2012-2020, Liên minh HTX tỉnh chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chương trình, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong đó, Liên minh HTX tỉnh tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tổng kết và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 2/10/2013 về triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 2/7/2014 về việc chỉ đạo, hướng dẫn, vận động thành lập các mô hình tổ hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể và thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, bố trí cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm của tổ hợp tác, HTX tỉnh Đắk Nông. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 8/8 huyện, thành phố có Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, mục tiêu có liên quan đến khu vực kinh tế tập thể.

UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế tập thể phù hợp; có những giải pháp phát triển kinh tế tập thể bền vững. Liên minh HTX tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan, UBND các huyện, thành phố để tư vấn, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Nguồn: Baodaknong.org.vn

BÌNH LUẬN