Từ khi có Luật Hợp tác xã (HTX), kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là các HTX, ngày càng được kiện toàn, phát triển tốt hơn. Các HTX đã có sự chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 187 HTX, phần lớn đang hoạt động hiệu quả. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch- Đầu tư, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016-2020 đạt 95.305 tỷ đồng. Trong đó, khu vực kinh tế tập thể đạt khoảng 204 tỷ đồng, đóng góp khoảng 0,21% GRDP của tỉnh. Khu vực kinh tế tập thể hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực.

Các HTX của Đắk Nông hướng tới sản xuất gắn với chế biến sản phẩm chất lượng cao

Sau khi Luật HTX năm 2012 ra đời, các loại hình HTX đã có nhiều chuyển đổi rõ nét trong hoạt động, tạo bước chuyển biến, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX ngày càng mở rộng, phát triển và đạt hiệu quả tốt hơn.

Các chỉ tiêu về giá trị kinh tế, thu nộp ngân sách, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động tại các HTX đều tăng khá hơn trước. Các HTX đã có nhiều đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị cơ sở và bảo đảm an sinh trên địa bàn tỉnh.

Nhờ có luật, nên hầu hết các HTX được củng cố về tổ chức quản lý và năng lực hoạt động. Các HTX đều xác định được trách nhiệm giữa thành viên, từng bước đáp ứng tốt hơn về nhu cầu kinh tế, xã hội, đời sống người lao động. HTX thành lập mới nhìn chung đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người lao động. Các HTX thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ trong quản lý, điều hành nguồn vốn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều HTX ngày càng có phương hướng sản xuất,
kinh doanh cụ thể, rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc đổi mới phát triển HTX theo Luật HTX năm 2012 còn gặp những khó khăn, thách thức. Đa số HTX của tỉnh có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, năng lực tài chính chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng.

Một số HTX gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, chất lượng nguồn nhân lực thấp, thủ tục hành chính chưa được cải thiện nhiều. Đội ngũ cán bộ của các HTX từng bước được nâng cao về trình độ, năng lực, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, đây là một trong những rào cản đối với sự phát triển…

Trên địa bàn tỉnh vẫn còn 20 HTX hoạt động cầm chừng, yếu kém, chưa định hướng được phương án hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của nhiều HTX còn hạn chế, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường. Đa số HTX chưa quan tâm đúng mức về ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, thiết bị.

Nhiều HTX trên địa bàn tỉnh còn thiếu vốn, hạn chế địa bàn hoạt động, thiếu sự liên kết với các thành phần kinh tế khác. Sản phẩm của nhiều HTX đầu ra không ổn định, lợi ích mang lại cho các thành viên chưa cao. Các HTX nông nghiệp chưa chú trọng đến việc nghiên cứu thị trường, chế biến sâu, do đó sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ còn hạn chế…

Để đổi mới, phát triển HTX theo hướng bền vững, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu, rà soát các chính sách để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương khác.

Ông Đặng Quốc Dưỡng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX, liên hiệp HTX. Liên minh HTX sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình kinh tế tập thể tiên tiến, hiệu quả. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, đơn vị sẽ kịp thời tháo gỡ những khó khăn và hỗ trợ các HTX đi vào hoạt động theo Luật HTX năm 2012 một cách bài bản.

Nguồn: Baodaknong.org.vn

BÌNH LUẬN