QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA...

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA HỢP TÁC XÃ THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG

0
1772

QUY TRÌNH  ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA HỢP TÁC XÃ THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG

Ngày 28 tháng 05 năm 2019, Tổng Cục thuế  ban hành Văn bản số 2152/TCT-KK về  hướng dẫn quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông. Trên cơ sở các quy trình này, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện quy trình xử lý hồ sơ tại cơ quan thuế như sau:

  1. Về Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mới đối với hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã:

Việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin để ghi sổ nhận hồ sơ tại ứng dụng QHS do hệ thống thực hiện tự động tương tự như nội dung hướng dẫn tại điểm 2.1 mục 2 phụ lục 01 ban hành kèm theo công văn số 1057/TCT-KK ngày 28/3/2019 của Tổng cục Thuế.

Sau khi ghi sổ nhận hồ sơ thành công tại ứng dụng QHS, bộ phận ĐKT của Chi cục Thuế được phân công quản lý người nộp thuế và ứng dụng ĐKT thực hiện các bước tương tự như nội dung hướng dẫn tại điểm 3 phụ lục 01 ban hành kèm theo công văn số 1057/TCT-KK ngày 28/3/2019 của Tổng cục Thuế.

  1. Về Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi, tạm ngừng hoạt động, chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hợp tác xã, chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã:

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý hợp tác xã hoặc cơ quan thuế nơi chuyển đến được phân công quản lý đối với hồ sơ chuyển trụ sở sang quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố khác của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã làm thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý tiếp nhận và xử lý theo hồ sơ giấy của cơ quan đăng ký hợp tác xã gửi đến như sau:

Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận, ghi sổ nhận vào ứng dụng QHS đối với hồ sơ giấy của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã do cơ quan đăng ký hợp tác xã gửi đến tương tự trường hợp tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế và bàn giao hồ sơ cho bộ phận ĐKT ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Bộ phận ĐKT kiểm tra thủ tục và thông tin trên hồ sơ và xử lý:

Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ hoặc thông tin có sai sót, bộ phận ĐKT trình lãnh đạo cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan đăng ký hợp tác xã nêu rõ thủ tục chưa đầy đủ và thông tin có sai sót để cơ quan đăng ký hợp tác xã điều chỉnh và gửi lại hồ sơ khác thay thế cho hồ sơ đã gửi ngay trong ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ của bộ phận TN&TKQ.

Trường hợp thủ tục đầy đủ và thông tin hợp lệ, bộ phận ĐKT cập nhật thông tin của người nộp thuế trên hồ sơ vào ứng dụng ĐKT theo hướng dẫn tại quy trình quản lý đăng ký thuế hiện hành.

– Giai đoạn 1 (triển khai trong tháng 5 năm 2019):

– Giai đoạn 2 (triển khai trong tháng 12 năm 2019):

Chi tiết truy cập theo đường link sau:

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-2151-TCT-KK-2019-quy-trinh-dang-ky-kinh-doanh-cua-hop-tac-xa-theo-hinh-thuc-lien-thong-416128.aspx

Vũ Anh Liệu – Tổng hợp

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN