Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và thành lập Tổ hợp tác trong vùng đồng bào DTTS năm 2019

Thực hiện các Chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Đắk Nông về phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020; Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông xây dựng Kế hoạch phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và thành lập Tổ hợp tác trong vùng đồng bào DTTS năm 2019.

Nội dung kế hoạch: Ke hoach tuyen truyen 2019

BÌNH LUẬN