Hội nghị thẩm tra Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đăk Nông

Sáng ngày 04/7/2018, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị thẩm tra Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đăk Nông theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông đã tham dự và ý kiến: đề nghị xác định vai trò của kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã trong việc chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng phát triển du lịch nông nghiệp, khảo nghiệm nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, có sự liên kết bền vững giữa các hộ gia đình, kinh tế cá thể với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với doanh nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao và phân chia lợi ích hài hòa giữa các bên.

Dự kiến Đề án này trình HĐND tỉnh Đăk Nông thông qua trong tháng 7/2018.

Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN