Công tác khuyến công đối với HTX năm 2018

Nhằm hỗ trợ các HTX tiếp cận chương trình khuyến công năm 2018 và các năm tiếp theo. Ngày 29/3/2018 đồng chí Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã làm việc với Trung tâm Khuyến công của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm việc với Trung tâm Khuyến công tỉnh

Qua trao đổi các HTX phải xây dựng kế hoạch, đề án về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội, lao động trên địa bàn tỉnh; các đề án: Có sự lan tỏa lớn, tận dụng được tiềm năng, lợi thế của địa phương; đề án trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, cần tập trung vào các nội dung như: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp … Ưu tiên, lựa chọn các đề án chế biến nông – lâm – thủy sản; sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ, nguyên vật liệu thay thế hàng nhập khẩu; sản xuất các sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt…

Vũ Anh Liệu – Chánh vawn phòng Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN