Đại hội đại biểu thường niên Quỹ tín dụng nhân dân Đăk Mil năm 2017

Ngày 28/3/2018, tại thị trấn Đăk Mil, Quỹ tín dụng nhân dân Đăk Mil tổ chức Đại hội đại biểu thường niên năm 2017.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Theo báo cáo trình tại Đại hội, đến ngày 30/12/2017, Quỹ có 1.475 thành viên, nguồn vốn hoạt động 115,5 tỷ đồng tăng 11,3% so với năm 2016, dư nợ cho vay 103,8 tỷ, tăng 27% so với năm 2016, không có nợ xấu.

Đại biểu tham dự Đại hội
Các thành viên được khen thưởng tại Đại hội

Đại hội thông qua phương hướng hoạt động năm 2018, kết nạp thêm 50 thành viên, nâng lên 1.526 thành viên, nguồn vốn hoạt động 127,3 tỷ đồng, dư nợ cho vay 115,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,2 tỷ đồng.

Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN