Đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác,...

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

0
197

Ngày 19/7/2023 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chỉ thị số: 09 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Về đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và chính quyền địa phương các cấp đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình trọng điểm của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ,… đã bố trí nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã phát triển. Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể các cấp đã chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với phát triển khu vực kinh tế tập thể; Liên minh hợp tác xã tỉnh đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phát triển khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Tuy đã được tuyên truyền, vận động về những lợi ích của chuyển đổi số mang lại đối với tổ chức kinh tế hợp tác và hợp tác xã, cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong hợp tác xã nhưng quá trình diễn ra còn chậm, chưa chủ động, nhiều tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã vẫn chưa xây dựng chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cụ thể, cán bộ quản lý hợp tác xã chưa thực sự quyết tâm thúc đẩy việc chuyển đổi số trong hợp tác xã, chưa tuyên truyền, lan tỏa được tới thành viên về lợi ích của chuyển đổi số, quá trình thực hiện không nhận được sự ủng hộ từ phía thành viên, người lao động và còn một bộ phận nhỏ hợp tác xã, cán bộ quản lý, thành viên chưa coi trọng công tác chuyển đổi số trong phát triển hợp tác xã. Dẫn đến khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đến nay chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu; năng lực nội tại của hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao; mô hình tổ chức lỏng lẻo, chưa phù hợp với xu thế phát triển; nguồn lực tài chính và trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân của các hạn chế nêu trên là chuyển đổi số còn chậm, thiếu tính chiến lược, hành động cụ thể. Do đó, tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã phải chủ động thực hiện chuyển đổi số, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thích nghi với tình hình phát triển mới. Về tổng thể, khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã chưa thật sự sẵn sàng thực hiện chuyển đổi số cũng như tận dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
  a) Quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông thực hiện Nghị quyết số 20; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; trong đó coi việc chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã là nhiệm vụ trọng tâm và nhân tố cốt lõi; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy việc chuyển đổi số, gắn với đổi mới quản lý và phương thức hoạt động của mô hình kinh tế này.
  b) Đẩy mạnh công tác truyền thông, đặc biệt là hoạt động truyền thông chính sách, giúp các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; nhận thức đầy đủ về xu thế tất yếu, thách thức và cơ hội của chuyển đổi số.
  c) Các Sở, Ban, ngành; các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố dành nhiều sự quan tâm hơn tới các tổ chức hợp tác xã nói chung và trong quá trình chuyển đổi số nói riêng, xây dựng những cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ về nguồn nhân lực, tài chính trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, hạ tầng thiết bị cơ bản phục vụ chuyển đổi số, hỗ trợ hợp tác xã sử dụng một số nền tảng ứng dụng chuyển đổi số (trong hoạt động quản lý, sản xuất, thương mại hóa sản phẩm),… hướng dẫn cụ thể, thiết thực hơn nữa, phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, giúp hợp tác xã có thể áp dụng hiệu quả hơn những hạng mục trong quá trình chuyển đổi số.
  d) Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã cần chủ động chuyển đổi số mạnh mẽ để tồn tại và phát triển, gắn với tăng cường năng lực quản trị hợp tác xã theo hướng công khai, minh bạch, thích ứng bối cảnh, xu hướng phát triển mới. Nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp; tăng cường học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi số hiệu quả; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
  e) Chủ động giải quyết các vấn đề trong thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã, trong đó có nhiệm vụ chuyển đổi số cho tổ chức này.
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện ở địa phương để phát triển kinh tế tập thể; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ, phát triển theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 về phê duỵệt “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030”; số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025; số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 và các Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh đã ban hành để thúc đẩy chuyển đổi số trong các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
 3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

– Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông đến đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp từ tỉnh đến huyện, xã để hiểu rõ về chuyển đổi số trong nông nghiệp, từ đó phổ biến đến tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, người nông dân nâng cao nhận thức về thực hiện ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Tổ chức đào tạo, tập huấn từ xa về nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho cán bộ các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nông dân.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ cho tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp để các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã thực sự làm vai trò cầu nối, dẫn dắt các thành viên trong sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh và tiến tới là tiêu thụ sản phẩm,…

– Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung ưu tiên hỗ trợ các mô hình hợp tác xã kiểu mới được phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tham gia Đề án tại Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

– Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp, ban hành các văn bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành để quy định, hướng dẫn triển khai cụ thể các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản bằng công nghệ số để bảo vệ và khuyến khích các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, hữu cơ.

– Huy động nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp chuyển đổi số; hỗ trợ trang thiết bị, công cụ phục vụ chuyển đổi số dựa trên định hướng phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh và các địa phương.

 1. Sở Công Thương

– Triển khai thực hiện công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử để khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị; tham gia kết nối giao thương, tham dự các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu, thúc đẩy phát triển sản xuất, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

– Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh; phát huy thế mạnh vùng, địa phương để phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh,…; phối hợp huy động mọi nguồn lực hỗ trợ phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo hướng liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan xây dựng Sàn giao dịch điện tử chung cho các doanh nghiệp và địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, thúc đẩy phát triển kinh tế số cho các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chủ lực của tỉnh ra toàn quốc và ra thế giới.

– Huy động nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

 1. Sở Khoa học và Công nghệ

– Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi sổ, tư vấn và cung cấp các dịch vụ về khoa học công nghệ cho các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất đặt hàng và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường nông sản.

– Hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xây dựng chỉ dẫn địa lý.

 1. Sở Tài chính cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11//2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 2. Sở Thông tin và Truyền thông

– Hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án quốc gia về kinh tế số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp, công nghệ chuyển đổi số đối với tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tổ chức đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) và Voso.vn (Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel) cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp đào tạo, kỹ năng chuyên sâu về công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

 1. UBND các huyện, thành phố

– Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển tại địa phương. Chủ động thực hiện chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

– Lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện ở địa phương để phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể.

 1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

– Tiếp tục thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể; bám sát tình hình, nắm rõ những khó khăn, nhu cầu của kinh tế tập thể để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền.

– Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư vấn phương án chuyển đổi số phù hợp cho các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã; xây dựng và nhân rộng một số mô hình hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả; hướng dẫn thủ tục để giúp các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã tăng khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

– Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác xã điểm thực hiện chuyển đổi số. Ưu tiên tập trung chỉ đạo, hỗ trợ việc xây dựng các mô hình hợp tác xã trên từng lĩnh vực thực hiện chuyển đổi số. Tích cực tuyên truyền về các mô hình chuyển đổi số thành công trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đã tự động hóa quy trình sản xuất, thực phẩm đạt chuẩn theo VietGAP, hữu cơ,… với chất lượng ổn định được kiểm soát, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh,…

– Hướng dẫn các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số, đầu tư thực hiện thương mại điện tử, tìm kiếm đầu ra hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm; tham gia các trang mạng điện tử, chuyển giao các phần mềm tiện ích trong quản lý, cung ứng dịch vụ của hợp tác xã được vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác tỉnh.

 1. Đề nghị các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn

– Tăng cường ứng dụng công nghệ số tự động hóa vào các quy trình sản xuất, kinh doanh: Quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

– Tăng cường năng lực quản trị theo hướng công khai, minh bạch, chủ động, thích ứng với bối cảnh, xu hướng phát triển mới; tích cực học hỏi kinh nghiệm, mô hình chuyển đổi số thành công, hiệu quả.

– Các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã và các thành viên tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã chủ động tiếp thu, cập nhật đầy đủ các thông tin, dữ liệu của ngành, tham gia các cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại, hội chợ, phiên chợ, chương trình truyền thông, hội nghị, hội thảo, lớp đào tạo, tập huấn về công nghệ số để nâng cao hiểu biết và nắm bắt thông tin, số liệu phục vụ thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể của tỉnh; các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

Tổng hợp Chỉ thị: Phòng KH&HT Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN