Thực hiện Công văn số 4148/BKHĐT-KTHT ngày 01/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở tham mưu phối hợp triển khai của Sở Kế hoạch & Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh, UBND các huyện, ngày 18/7/2023 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Báo cáo số: 416/BC-UBND về việc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sau hơn hai năm triển khai Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 167), UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành các văn bản triển khai: Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 17/5/2021 về việc triển khai Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 về phê duyệt danh sách hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tham gia Đề án tại Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Giai đoạn 1: Về lựa chọn mô hình hợp tác xã thí điểm: Thực hiện Công văn số 1485/BKHĐT-HTX ngày 19/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”,  UBND tỉnh giao cho Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo hướng dẫn Công văn nêu trên (Cụ thể: ban hành văn bản hướng dẫn về điều kiện tham gia, chính sách, kinh phí hỗ trợ; tổ chức đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia Đề án của các HTX; lựa chọn và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách HTX thí điểm; gửi quyết định phê duyệt số lượng HTX thí điểm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành vượt tiến độ). Trên cơ sở đề nghị của Liên minh HTX tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 10/8/2021, cụ thể: 05 Hợp tác xã tham gia đề án, gồm: (1) Hợp tác xã phát triển nông nghiệp công bằng Thanh Thái: Đăng ký mô hình: Hợp Mô hình HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản. Nội dung cần Nhà nước hỗ trợ để Hợp tác xã hoàn thiện: (i) Xây dựng nhà kho chứa cà phê; (ii) Xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm cà phê nhân; (iii) Xưởng sơ chế (nhà kính, sân phơi) chế biến cà phê quả tươi; và (iv) Mua sắm trang thiết bị, hệ thống máy phun loại cà phê. (2) Hợp tác xã vệ sinh môi trường Quyết Thắng: Đăng ký mô hình: HTX dịch vụ vì cộng đồng. Nội dung cần Nhà nước hỗ trợ để Hợp tác xã hoàn thiện: Mua xe ô tô chuyên dùng chở rác thải, phục vụ môi trường. (3) Hợp tác xã nông nghiệp Công bằng Thuận An: Đăng ký mô hình: Mô hình Hợp tác xã nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản. Nội dung cần Nhà nước hỗ trợ để Hợp tác xã hoàn thiện: (i) Hỗ trợ kết cấu hạ tầng; (ii) Hỗ trợ trang thiết bị sau thu hoạch. (4) Hợp tác xã nông, lâm nghiệp Đắk Mil: Đăng ký mô hình: Mô hình Hợp tác xã nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản. Nội dung cần Nhà nước hỗ trợ để Hợp tác xã hoàn thiện: (i) Hỗ trợ nguồn nhân lực, cán bộ trình độ cao đẳng, đại học quản lý Hợp tác xã; (ii)  Hỗ trợ quy trình xuất khẩu cà phê; (iii) Hỗ trợ máy móc nâng cao giá trị sản phẩm; (iv) Hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất và xây dựng cơ sở; (v) Hỗ trợ đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào và tham gia sản xuất, tiêu thụ vào thị trường trong và ngoài nước; và (vi) Tham gia học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản. (5) Hợp tác xã nông, lâm nghiệp Nam Hà: Đăng ký mô hình: Mô hình Hợp tác xã nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản. Nội dung cần Nhà nước hỗ trợ để Hợp tác xã hoàn thiện: (i) Máy móc thiết bị sản xuất viên nang mỹ phẩm từ dầu gấc; (ii) Máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất bún gấc sấy khô.

 Giai đoạn 2: Hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình hợp tác xã kiểm mới đã hoàn thiện (đến 30/6/2025): Sau khi lựa chọn được hợp tác xã tham gia Đề án, lồng ghép kinh phí ngân sách địa phương theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2022, UBND tỉnh đã giao, hỗ trợ đối với 03 Hợp tác xã như sau: Hỗ trợ cho Hợp tác xã nông, lâm nghiệp Nam Hà: 170 m2 nhà kính phơi các sản phẩm từ gấc chất lượng cao, với số tiền hỗ trợ: 225 triệu đồng. Ngoài ra hỗ trợ thêm bảng nhận diện; hỗ trợ tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ cho Hợp tác xã phát triển nông nghiệp công bằng Thanh Thái: 350m2 nhà lưới phơi Cà phê nhân chất lượng cao, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm cà phê nhân với diện tích 220m2, xưởng sơ chế, chế biến ướt cà phê quả tươi với diện tích 200m2, với số tiền hỗ trợ 1.238 triệu đồng. Ngoài ra hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn Rainforest Alliance, truy suất nguồn gốc sản phẩm theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ Hệ thống nhà kính phơi cà phê của HTX phát triển nông nghiệp công bằng Thanh Thái

Hỗ trợ cho Hợp tác xã vệ sinh môi trường Quyết Thắng: Mua trang thiết bị (xe ô tô ép rác) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, với số tiền hỗ trợ: 325 triệu đồng.

Về tín dụng vay vốn nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Đắk Nông, vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm: 05 hợp tác xã thí điểm được vay vốn nguồn vốn ưu đãi của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, với số tiền 2.083.000.000 đồng để đầu tư chăm sóc cây trồng, mua sắm trang thiết bị. Về xúc tiến thương mại mở rộng thị trường: Năm 2021-2022 tổ chức cho 04 HTX tham dự Hội chợ xúc tiến thương mại tại tỉnh Trà Vinh, TP Hà Nội, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Gia Lai. Hỗ trợ cho các hợp tác xã đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, hiện đã đưa sản phẩm các hợp tác xã lên sàn thương mại điện từ Liên minh hợp tác xã Việt Nam. Tiếp tục phối hợp triển khai hỗ trợ hoàn thiện (2023-2025) 05 HTX theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, dự kiến sơ kết vào qúy III/2023. Giai đoạn 3: Tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểm mới hiệu quả (dự kiến 6 tháng cuối năm 2025).

Đánh giá chung và kết quả đạt được: Các nội dung hỗ trợ cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đều phát huy hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực, giúp các hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, đem lại thu nhập cho các thành viên hợp tác xã, người lao động trên địa bàn. Các hợp tác xã hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ tại địa phương, có sản phẩm sơ chế, chế biến, trong đó 3/4 Hợp tác xã có sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Về cơ bản đã phát huy vai trò của hợp tác xã trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương; đồng thời ưu tiên triển khai thực hiện đồng bộ đầy đủ, kịp thời các chính sách Đề án, các chương trình lồng ghép của Trung ương, của tỉnh Đắk Nông năm 2023 – 2025 để hỗ trợ các HTX tham gia Đề án và hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại tỉnh Đắk Nông trên cả nước giai đoạn 2021-2025.

                     Đ/c: Bùi Hoa Thám – PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK NÔNG

BÌNH LUẬN