Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 88/KH-LMHTX, ngày 12 tháng 4 năm 2023 Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; Luật Hợp tác xã năm 2012 tại xã Quảng Tín, huyện Đăk R’Lấp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Hội Nông dân xã và 44 hội viên nông dân trên địa bàn xã về dự. Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày tóm tắt về Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 10 – NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện nghị quyết nêu trên; Chương trình số 54-CTr/TU và Kế hoạch số 127/KH-UBND tỉnh ngày 07/3/2023 về thực hiện Chương trình 54 của Tỉnh ủy; Luật Hợp tác xã năm 2012 gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, đồng thời các hội viên được trang bị một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã trên địa bàn và giải đáp một số câu hỏi liên quan. Để sau khi trở về địa phương bàn bạc để tổ chức lại sản xuất và thành lập Hợp tác xã trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN