Căn cứ Văn bản số 302/UBND-NN ngày 05/4/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Rlấp về việc đề nghị củng cố HTX Nông nghiệp – TM – DV Hà Sơn Bình, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp. Qua hai đợt làm việc với Hội đồng quản trị Hợp tác xã, đến ngày 19/9 Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiến hành bàn giao các nội dung theo đề nghị củng cố lại hoạt động của HTX Hà Sơn Bình: Tham dự buổi bàn giao có Lãnh đạo, Trưởng phòng Kế hoạch & Hỗ trợ, Liên minh HTX tỉnh, đại diện UBND xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thành HTX.

Các nội dung bàn giao củng cố lại hoạt động của Hợp tác xã được thông qua: Tư vấn sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, gắn với HĐ liên kết bao tiêu sản phẩm với DN; Văn bản hướng dẫn quét mã QR code truy suất nguồn gốc sản phẩm Hồ Tiêu mã vùng trồng; Củng cố tổ chức, hoàn thiện hồ sơ HTX: Bổ sung thành viên HTX; Thay đổi kế toán do bổ nhiệm chưa đúng nhiệp vụ chuyên môn; Điều lệ HTX; Sổ đăng ký thành viên; Sổ theo dõi góp vốn; Giấy chứng nhận góp vốn; Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thành viên; Sổ theo dõi cung cấp dịch vụ cho thành viên; Một số báo cáo, nghị quyết, biên bản liên quan; Báo cáo tình hình hoạt động của HTX (kèm theo Bảng chấm điểm Phụ lục 2, Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ kế hoạch & Đầu tư); Biên bản Họp Hội đồng quản trị (Họp 3 tháng/01 lần); Nghị quyết Hội nghị thường niên (Tổ chức năm/01lần); Báo cáo tài chính hàng năm.

Về kiến nghị, đề xuất chính quyền địa phương và HTX sau buổi bàn giao:

Đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục quan tâm và tào điểu kiện để HTX sau khi được củng cố lại như: Tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm của HTX, tạo điều kiện vay vốn giải quyết việc làm cho thành viên, tăng thu nhập.

Đối với Hội đồng quản trị HTX đề nghị Liên minh HTX tỉnh, UBND huyện, xã Hưng Bình, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cũng như đề xuất của HTX, để HTX đi vào hoạt động có hiệu quả như sau: (1). Vay vốn ưu đãi để thành viên đầu tư vào sản xuất và chăn nuôi. (2) Mẫu mã bao bì sản phẩm, gắn với sản phẩm chứng nhận OCOP Hồ tiêu. (3). Hướng dẫn hỗ trợ tem mã QR code truy suất nguồn gốc sản phẩm (4). Mã vùng trồng Hồ Tiêu, cà phê, sầu riêng để hướng đến xuất khẩu thời gian tới. Những kiến nghị của HTX chính quyền địa phương, Liên minh HTX tỉnh tiếp thu đồng hành và hỗ trợ kiến nghị của HTX trong năm 2023 – 2024 để HTX đi vào hoạt động có hiệu quả./.

                                                            Tin, ảnh: Phòng Kế hoạch & Hỗ trợ

BÌNH LUẬN