Sáng 18/8/2022, tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Nông, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho những đồng chí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ Khối chưa tham gia Hội nghị trực tuyến 4 ngày 21, 22/7/2022 (theo tinh thần kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 10/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối: Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; ủy viên UBKT; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, đoàn thể của Đảng ủy Khối; các đồng chí cấp ủy các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đ/c Huỳnh Ngọc Anh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Huỳnh Ngọc Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, phong phú, sinh động, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Dự – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, báo cáo viên Tỉnh ủy đã quán triệt các Nội dung: Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Hoàng Anh Biên – Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Báo cáo viên Tỉnh ủy đã quán triệt: Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

Đồng chí: Lữ Nhiên Hương – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối, Báo cáo viên Đảng ủy Khối đã quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

Kết thúc Hội nghị Đảng ủy Khối yêu cầu Cấp ủy các TCCS đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả; đồng thời có hình thức tuyên truyền phù hợp nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII đến toàn thể người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

Vũ Anh Liệu – VP Liên minh HTX tỉnh

 

BÌNH LUẬN