Ý nghĩa ngày hợp tác xã Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng Hợp tác xã vào Việt Nam ngay từ khi Bác đang bôn ba tìm đường cứu nước. Bác đã chọn lọc ý tưởng đến hình thức Kinh tế hợp tác và Hợp tác xã đưa vào Việt Nam. Bác mong muốn chỉ có Kinh tế hợp tác và Hợp tác xã mới cho người nông dân có một “mái nhà chung” để hợp tác cùng nhau phát triển sản xuất tạo nên giá trị thặng dư cho gia đình và cho xã hội và làm cho giai cấp công nhân thoát khỏi ách nô lệ, tự làm chủ mọi mặt.

Bác Hồ thăm bà con các dân tộc xã Hùng Sơn ,Đại Từ ,Thái Nguyên nhân vụ mùa năm 1954 (ảnh minh họa, nguồn internet)

Trong tác phẩm Đường Cách mệnh Bác đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa về phong trào Kinh tế hợp tác và Hợp tác xã tại Nước ta. Bác đã tận dụng tư tưởng Hợp tác xã thế giới như ở Pháp, Mỹ, Anh, Thụy Điển…. phát triển một cách sáng tạo vào điều kiện phát triển Kinh tế hợp tác và Hợp tác xã ở nước ta thành phong trào Kinh tế hợp tác và Hợp tác xã lớn mạnh làm cho nông dân được no ấm, mạnh khỏe và được học tập tốt. Việt Nam là một nước chủ yếu về nông nghiệp, người nông dân có truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, vừa sản xuất nông nghiệp vừa đoàn kết chống ngoại xâm. Người nông dân chưa biết phong trào Kinh tế hợp tác nhất là Hợp tác xã nông nghiệp để cho người dân biết đoàn kết thịnh vượng. Bác xác định: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu nông nghiệp muốn thịnh thì cần có hợp tác xã”.

Ngày 11/4/1946 Bác viết thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam kêu gọi nông dân khắp mọi nơi góp vốn, góp sức vào Hợp tác xã nông nghiệp. Sau lời kêu gọi của Bác có hàng loạt Hợp tác xã nông nghiệp và nhiều loại hình Kinh tế hợp tác như tổ đổi công, tổ vần công được hình thành và phát triển mạnh mẽ ở khắp Miền bắc kể cả ở Miền núi và Trung du vào những năm 50 – 60 của thế kỷ XX. Bác đã viết lời giới thiệu Điều lệ tóm tắt của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, trong đó Bác căn dặn: “Điều lệ này của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp rất quan trọng nó nhằm bảo đảm thật sự quyền làm chủ tập thể của xã viên….Vì vậy xã viên cán bộ phải bàn bạc dân chủ để hiểu cho rõ và làm cho đúng”. Từ đó cho đến nay trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, các hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã đã có những đóng góp rất tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhất là giai đoạn những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua các lần Đại hội Đảng thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng được đổi mới theo xu hướng phát triển của Đất nước thì các hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã đã chuyển đổi từ Hợp tác xã kiểu cũ thành Hợp tác xã kiểu mới và Luật Hợp tác xã ra đời thể hiện Kinh tế hợp tác – Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng cùng với kinh tế Nhà nước và kinh tế Tư nhân thúc đẩy phát triển kinh tế. Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thảo luận, thống nhất lấy ngày 11 tháng 4 năm 1946 làm Ngày HTX Việt Nam.
Ngày 27/7/2011 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ-TTg công nhận ngày 11/4 hàng năm là ngày Hợp tác xã Việt Nam./.

                            Phòng CSTT-PTHTX, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tổng hợp

BÌNH LUẬN