1. HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng

2. HTX Công Bằng Thuận An

3. HTX nông lâm nghiệp Nam Hà

4. HTX nông nghiệp, thương mại, dịch vụ hữu cơ Hoàng Nguyên

5. Quỹ tín dụng nhân dân Đăk Mil

BÌNH LUẬN