Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 về tổ chức Đại hội Liên minh HTX VIệt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24/1/2017; Nghị quyết của Đảng đoàn Liên minh HTX VIệt Nam số 56-NQ/ĐĐ ngày 12/6/2020 về truyển khai Kết luận của Ban Bí thư số 78-KL/TW; Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam số 306/NQ-LMHTXVN ngày 18/6/2020; Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi tiết: tại đây

Nguồn: VCA.ORG.VN

BÌNH LUẬN