UBND TỈNH ĐẮK NÔNG                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN MINH HTX TỈNH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Số: 191 /KH-LMHTX                                       Đắk Nông, ngày 29 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020) của Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông

Căn cứ Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V – năm 2020 và Kế hoạch số 404/KH-LMHTXVN ngày 16/6/2020 của Liên minh HTX Việt Nam về Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tiếp tục khẳng định, vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; xác định việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền năm 2020 của Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống; tham gia phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, nhân rộng và đấu tranh phê bình, khắc phục những điểm còn hạn chế, yếu kém.

– Góp phần tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về kinh tế tập thể, một thành phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, phục vụ cho công tác đánh giá và định hướng phát triển các thành phần kinh tế.

– Tạo sự quan tâm, hưởng ứng tham gia Giải của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể của tỉnh nhà; tác động làm lan tỏa để người dân hiểu hơn về Liên minh HTX tỉnh, về vị trí và vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

– Tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 tập trung viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Liên minh HTX tỉnh trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, công tác chuyên môn gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

– Tác phẩm dự Giải phải bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó khẳng định vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu cơ quan Liên minh HTX, HTX, LHHTX trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác.

– Khuyến khích các tác phẩm phản ánh về những tập thể, cá nhân có những cách thức, biện pháp sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong công tác, có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để nhân rộng; những mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho thành viên, người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Liên minh HTX tỉnh

– Tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 404/KH-LMHTXVN ngày 16/6/2020 của Liên minh HTX Việt Nam về Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020.

2. Phòng Chính sách tuyên truyền Phát triển HTX

– Mở chuyên mục tuyên truyền Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020, đăng tải toàn văn Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương, Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020, Kế hoạch số 404/KH-LMHTXVN ngày 16/6/2020 của Liên minh HTX Việt Nam và Kế hoạch này trên Trang Thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh; đồng thời đăng tin, bài viết về Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 trên Bản tin Kinh tế hợp tác số 37.
– Tham mưu bằng văn bản tuyên truyền Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 gửi tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng tác viên và thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể, HTX tỉnh Đắk Nông.
– Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương gửi bài tham gia dự thi; nội dung bài viết đáp ứng yêu cầu của Thể lệ cuộc thi và gắn với việc tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX.
– Là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp bài dự thi (tối thiểu 10 tác phẩm) báo cáo Thường trực Liên minh HTX tỉnh trước ngày 15/10/2020 để lựa chọn các tác phẩm đáp ứng yêu cầu của thể lệ cuộc thi gửi Liên minh HTX Việt Nam xem xét, tổng hợp.

      Trên đây là Kế hoạch Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 của Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông./.

Nơi nhận:
– Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền Liên minh HTX Việt Nam (b/c);
– TT Liên minh HTX tỉnh (b/c);
– Các phòng, ban chuyên môn(t/h);
– Trang thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh (đăng);
– CB, CC, VC & NLĐ (t/h);
– Lưu: VT (Ti 10b).

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 

Nguyễn Khải

Tải: Kế hoạch số 255-KH/BTCTW
Tải Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020
Tải: Kế hoạch số: 404/KH-LMHTXVN

BÌNH LUẬN