Ngày 12/4/2019, Liên minh HTX nhận được Văn bản số: 270/LMHTXVN-KHHT, ngày 12/4/2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Để Tháng hành động về vệ sinh, lao động đem lại hiệu quả thiết thực, Liên minh HTX đề nghị các HTX tuyên truyền và thực hiện theo Công văn sau: Nội dung Công văn

 

BÌNH LUẬN