Vào lúc 8h ngày 20 tháng 3 năm 2019, tại Phòng họp số 03 – Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh họp Hội đồng quản lý Quỹ lần thứ 7. Nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, chương trình công tác năm 2019; Đề án thay đổi tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động chính sách Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh.

Tải nội dung:

Báo cáo hoạt động Quỹ
Báo cáo Ban kiểm soát
Đề án Quỹ
Nghị quyết hội nghị

BÌNH LUẬN