Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Thực hiện Hướng dẫn số 61- HD/BTGTW ngày 13/4/2018 về hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Nông ban hành hướng dẫn số 53-HD/BTGTU và đề cương tuyên truyền kèm theo.

Tải tại đây:
Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU
Đề cương tuyên truyền kèm theo

 

BÌNH LUẬN