Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-LMHTX ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Liên minh HTX tỉnh về việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực nhận thức về Kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Khai giảng lớp bồi dưỡng

Từ ngày 02-05/7/2024. Liên minh HTX tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số và chiến lược phát triển kinh doanh cho Hợp tác xã năm 2024 cho hơn 110 học viên là cán bộ quản lý, thành viên, người lao động Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng đã được các thầy đến từ Trường Trung cấp và Đào tạo Cán bộ Hợp tác xã miền Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam truyền đạt các nội dung:

Lộ trình chuyển đổi số trong Hợp tác xã; Các giải pháp chuyển đổi số trong Hợp tác xã; Thực hành đánh giá thực trạng và giải pháp chuyển đổi số trong Hợp tác xã (bài tập nhóm); Ứng dụng chuyển đổi số trong Hợp tác xã; Xây dựng nội dung chuyển đổi số trong kinh doanh; Một số ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý Hợp tác xã; Giới thiệu mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ chuyển đổi số hiệu quả….; Thảo luận, thực hành.

Hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị đa dịch vụ Hợp tác xã; Thuyết trình, đánh giá; Thực hành, bài tập nhóm.

Trao giấy chứng nhận cho học viên và bế giang các lớp bồi dưỡng

Đây là 02 lớp bồi dưỡng nằm trong tổng thể Kế hoạch số 307/KH-LMHTX ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Tại Kế hoạch sẽ tổ chức 04 lớp Bồi dưỡng kiến thức và 01 chuyến đi nghiên cứu thực tế để học tập kinh nghiệm mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến tại các tỉnh thuộc duyên hải miền Trung năm 2024

                                         Tin, ảnh:  Nguyễn Văn Tiến – Phó phòng CSTT, PT HTX

BÌNH LUẬN