Ngày 01/7/2024, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 3, khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh, chủ trì các đồng chí Thường trực Hội Nông dân tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Hội nông dân tỉnh, khóa V; các phóng viên Báo, Đài Đắk Nông đưa tin về Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024 các cấp Hội trong tỉnh đã luôn chủ động, tích cực bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Kết quả trong 6 tháng đầu năm đã có 08/17 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu do Trung ương Hội giao; một số chỉ tiêu đạt cao như: Hỗ trợ thành lập mới HTX nông nghiệp (đạt 400% chỉ tiêu Trung ương Hội giao); Số cơ sở Hội xây dựng được mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến dổi khí hậu (đạt 206,67%)…. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, gắn tuyên truyền với hỗ trợ nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục phát triển, trọng tâm là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân. Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024; Chương trình số 80-CTr/TU, ngày 31/5/2024 về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Kế hoạch số 272/KH-UBND, ngày 23/4/2024 về thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế trong nông nghiệp đến năm 2030”. Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục phát triển, trọng tâm là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân.

Đ/c: Hồ Gấm – Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa V kết luận Hội nghị

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Hội tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết 20-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Triển khai thực hiện Chương trình số 80-CT/TU, ngày 31/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Nghị định số 37/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân và Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả vận động của Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 272/KH-UBND, ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế trong nông nghiệp đến năm 2030”. Hội thi Nông dân tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới năm 2024 tổ chức tại huyện Đắk Mil ….và một số nội dung trong Chương trình công tác Hội năm 2024 đã triển khai cho các cấp Hội; phát huy những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, khắc phục một số tồn tại hạn chế và thực hiện tốt công tác Hội và phòng trào nông dân 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 đã đề ra./.

                                                                        Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám

BÌNH LUẬN