Sáng ngày 11/4/2024 tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng (Hình thức kết nối trực tuyến từ điểm cầu của Tỉnh ủy).

Thành phần tham dự tại điểm cầu Đảng uỷ Khối gồm: Thường trực Đảng ủy Khối; Báo cáo viên Tỉnh ủy công tác tại Đảng ủy Khối; Báo cáo viên Đảng ủy Khối; Đại diện cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc và các đoàn thể Đảng ủy Khối.

(Điểm cầu Đảng uỷ Khối)

Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Tá Long – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt: Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” và Chỉ  thị  số  31-CT/TW,   ngày 19/3/2024  của  Ban  Bí  thư  Trung  ương Đảng, khóa XIII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

Đồng chí: Nguyễn Hữu Khánh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt: Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Kết thúc Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền kết luận, chỉ thị nghị quyết, của Đảng đồng chí Vũ Tá Long yêu cầu các tổ chức đảng thuộc đảng bộ tỉnh triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận nêu trên đến với cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình theo hình thức phù hợp./.

                                      Vũ Anh Liệu – Chi uỷ viên Chi bộ Liên minh Hợp tác xã

BÌNH LUẬN