Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc Phê duyệt Đề án củng hoạt động của Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch số 62/KH-LMHTX ngày 15/2/2023 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về thực hiện Quyết định trên. Ngày 26 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Nam Đà, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối  hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Krông  Nô tiền hành bàn giao nội dung củng cố theo Quyết định 1563/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông; tham dự và nhận bàn giao có ông Phan Văn Minh – CTHĐ QT – kiêm Giám Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Nam Đà.

Qua kết quả kiểm tra thực tế về số sách, văn bản pháp luật liên quan đến việc thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, đoàn cũng cố và các thành viên tham gia bàn giao nhận xét, về thủ tục pháp lý Hợp tác xã đã thực hiện cơ bản đảm bảo đúng pháp luật như danh sách thành viên, điều lệ, phương án sản xuất, giấy phép hoạt động… Khi đi kiểm tra thực tế số thành viên của Hợp tác xã chủ yếu sản xuất kinh doanh cây giống, cây nông nghiệp cà phê, tiêu, sầu riêng và cây thuốc nam đã gắn với chuỗi giá trị. Do đó, việc góp phần của Hợp tác xã vào phát triển kinh tế xã hội địa phương đã có sức lan tỏa trong cộng đồng. Thời gian tới đoàn đã có Biên bản kiến nghị HĐQT Hợp tác xã tiếp tục phát huy những mặt làm được, khắc phục những hạn chế để góp phần xây dựng Hợp tác xã ngày càng phát triển, để dẫn dắt hộ kinh tế cá thể cùng phát triển.

Căn cứ biên bản bàn giao kết quả cũng cố Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Nam Đà, huyện Krông Nô căn cứ nội dung củng cố để Hội đồng quản trị tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã đã quy định.

                                                     Bài, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – PCT Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN