Thực hiện Thông báo kết luận số 228/TB-VPUBND ngày 03/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 3/03/2023 với Hội Nông dân tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh về xây dựng mô hình HTX điểm tại các huyện, thành phố  “với tiêu chí mỗi huyện một mô hình HTX tiêu biểu”, nhằm nâng cao hiệu quả và có sức lan tỏa. Sáng ngày 14/6/2023 Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có buổi làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn (Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn ủy quyền) tham dự buổi làm việc về phía Liên minh HTX tỉnh có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch & hỗ trợ; tập thể Lãnh đạo, Trưởng Phòng và chuyên viên phụ trách Kinh tế hợp tác và Trang trại – Chi cục Phát triển nông thôn.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan nhằm tăng cường công tác tham mưu phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh tế tập thể của tỉnh, đặc biệt xây dựng mô hình điểm tại các huyện, thành phố (với tiêu chí mỗi huyện một mô hình tiêu biểu, nhằm nâng cao hiệu quả và có sức lan tỏa) gắn với xây dựng Mô hình Hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 677/QĐ-UBND  ngày 17/5/202 về  xây dựng mô hình điểm Chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đối với tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk  Nông  giai  đoạn  2021-2025; Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 – 2025) tạo điều kiện, ưu tiên hỗ trợ các Hợp tác xã tham gia mô hình điểm trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tại buổi làm việc hai bên thống nhất một số nội dung để triển khai và tham mưu triển khai như sau:

  1. Thống nhất tên mô hình như Thông báo kết luận số 228/TB-VPUBND ngày 03/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 01/3/2023 “Mô hình Hợp tác xã tiêu biểu”; nội dung này cũng đã được đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư đồng ý tại buổi làm việc ngày 25/4/2023.
  2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh ban hành Văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố lựa chọn, xét duyệt, đăng ký 01 Hợp tác xã nông nghiệp để xây dựng mô hình tiêu biểu (trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại Hợp tác xã theo Thông tư số 09/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phấn đấu năm 2023 xây dựng 03 hợp tác xã tiêu biểu, các năm sau mỗi huyện, thành phố 01 hợp tác xã hoàn thành và tổng hợp tháng 7/2023.
  3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp lựa chọn xây dựng mô hình HTX tiêu biểu (trên cơ sở đề nghị UBND các huyện, thành phố); bổ sung tiêu chí cho phù hợp sau đó xây dựng kế hoạch (đề án) lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch (đề án) xây dựng Mô hình Hợp tác xã tiêu biểu hoàn thành trong tháng 8/2023.
  4. Chi cục Phát triển nông thôn hàng năm quan tâm ưu tiên hỗ trợ kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn kinh phí từ các chương trình, đề án, dự án khác để tập trung nguồn lực để xây dựng mô hình Hợp tác xã tiêu biểu có hiệu quả, đảm bảo sự lan tỏa cao; đồng thời tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể; phối hợp xử lý các hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể theo quy định.
  5. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên và xây dựng mô hình hai bên thống nhất; Liên minh Hợp tác xã tỉnh giao Phòng Kế hoạch – Hỗ trợ làm đầu mối tham mưu, Chi cục Phát triển nông thôn giao Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại làm đầu mối tham mưu. Thường xuyên trao đổi thông tin để giải quyết công việc, định kỳ mỗi quý họp một lần để đánh giá công việc và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cho quý tiếp theo.

                                                                          Tin, ảnh: Phòng KH&HT

BÌNH LUẬN