Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch số 104-KH/ĐUK ngày 13/4/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV và các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 08/5/2023 Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; lồng ghép với Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 05-ĐA/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng bộ tỉnh Đắk Nông và đánh giá tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Khải, Bí thư Chi bộ khai mạc Hội nghị

Hội nghị đánh giá các Chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ (nhiệm kỳ 2020-2025); trong 5 chỉ tiêu của Chi bộ cơ bản hoàn thành và tiếp tục triển khai Nghị quyết đã đề ra trong thời gian tới.

Đánh giá các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong 10 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn 02 chỉ tiêu đề nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2020-2025) điều chỉnh.

Đ/c Vũ Anh Liệu – Chi ủy viên báo cáo dự thảo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Thực hiện Đề án 05, Cấp ủy Chi bộ cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới như sau:

– Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Đề án. Đưa việc tuyên truyền, giáo dục đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trở thành hoạt động thường xuyên, đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mỗi đảng viên, công chức, viên chức trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

– Thứ hai: Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, công chức, viên chức hằng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng; kiên quyết xử lý kỷ luật những đảng viên và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

– Thứ ba: Cụ thể hóa và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của cơ quan. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Chi bộ.

– Thứ tư: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, Thường trực Liên minh HTX tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án gắn kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, tập thể và cá nhân có liên quan, đồng thời là căn cứ xem xét, đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Đ/c Nguyễn Khải – Bí thư Chi bộ trao giấy khen Chi bộ cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chi Minh năm 2022

Tổng kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Trong năm chi bộ đã xây dựng được một gương điển hình tiên tiến cấp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông, một gương điển hình tiên tiến cấp Chi bộ và đang tiếp tục xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản và nâng cao hiệu quả công tác văn thư”.

Tại Hội nghị Chi bộ tặng giấy khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tin, ảnh: Vũ Anh Liệu

BÌNH LUẬN