Sáng ngày 21/12, Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Tổng kết tình hình kinh tế tập thể năm 2022. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Lê Trọng Yên – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; các Thành viên trong Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Trọng Yên – Phó chủ tịch tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tính đến tháng 12/2022, toàn tỉnh có 215 Tổ hợp tác, 224 Hợp tác xã có 186 HTX đang hoạt động) và 03 Liên hiệp Hợp tác xã, với Tổng số thành viên của HTX là 16.010 thành viên (chủ yếu tập trung ở 03 Quỹ Tín dụng nhân dân và các HTX giao thông vận tải); bình quân 86 thành viên/HTX, có 7.787 lao động thường xuyên trong HTX. Doanh thu bình quân của 01 HTX dự kiến năm 2022 đạt 1.550 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân từ 900-1200 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của 01 lao động thường xuyên trong HTX đạt 70-80 triệu đồng/năm. Vốn điều lệ bình quân của HTX là 1.286 triệu đồng, tài sản bình quân của HTX là 2.459 triệu đồng.

Trong tổng số 186 HTX đang hoạt động thì có 21 HTX được thành lập mới, đảm bảo hoạt động đúng quy định Luật HTX năm 2012, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Một số HTX nông nghiệp hiện đang hoạt động khá hiệu quả nhờ sự hỗ trợ tham gia Đề án Chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đối với THT, HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 và sự hỗ trợ từ các chính sách của Trung ương, của tỉnh; các HTX đã tích cực huy động vốn để đầu tư mua sắm phương tiện sản xuất, mở rộng quy mô diện tích cây trồng, vật nuôi, thực hiện chuyển đổi số, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất và áp dụng các tiêu chuẩn Oganic, GlobalGAP, VietGAP… đã và đang hình thành các vùng nguyên liệu được cấp mã vùng trồng như cà phê, chanh leo, sầu riêng; bước đầu khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường. Hoạt động của các HTX đã giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần giảm nghèo và định hướng nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang liên kết theo nhu cầu thị trường. Một số HTX phi nông nghiệp đã và đang tích cực mua sắm mới trang thiết bị, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, đem lại thu nhập ngày càng cao cho thành viên, người lao động;

Bên cạnh những kết quả đạt được thì khu vực kinh tế tập thể, HTX còn có những hạn chế, tồn tại kéo dài như: Năng lực cạnh tranh thấp, thu nhập kinh tế từ kết quả hoạt động của HTX đem lại cho các thành viên tham gia không cao; tính hợp tác, tương trợ cùng giúp nhau và tham gia phát triển cộng đồng chưa đủ mạnh; chất lượng quản lý, hiệu quả hoạt động chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển. Sự liên kết, hợp tác giữa các tổ chức kinh tế tập thể, HTX với các loại hình kinh tế khác còn yếu, năng lực quản lý và khả năng tài chính thấp; công nghệ, kỹ thuật và quy mô hoạt động nhỏ bé; sức cạnh tranh yếu; hoạt động nhờ vốn tự có huy động ở thành viên, chủ yếu nằm ở tài sản cố định,…

Khen thưởng các HTX có thành tích xuất sắc năm 2022

Mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2023:

  1. Mục tiêu

– Thành lập mới từ 20 HTX trở lên, phát triển và nhân rộng các loại hình HTX kiểu mới, HTX nông nghiệp hữu cơ, HTX phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm; đưa sản phẩm của các THT, HTX trên địa bàn tỉnh tham gia xúc tiến thương mại trong cả nước; hướng dẫn HTX thực hiện chuyển đổi số…

– Phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện Tiêu chí 13 của Bộ tiêu chí nông thôn mới, để đến cuối năm 2023 toàn tỉnh có trên 95% xã có HTX (hiện tại là 93,33%).

– Có 80% cán bộ, thành viên, người lao động của HTX được tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; 100% cán bộ chủ chốt của HTX được bồi dưỡng nghiệp vụ và pháp luật có liên quan.

– Tuyên truyền, vận động các hộ nông dân trên địa bàn nông thôn tham gia các hình thức kinh tế tập thể hoặc có sử dụng dịch vụ của các HTX theo xu hướng hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế. Vận động 70-80% các HTX mới thành lập tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.

– Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố giải thể số HTX đã ngừng hoạt động theo quy định (hiện tại là 28 HTX đưa vào giải thể bắt buộc).

  1. Nhiệm vụ và giải pháp

– Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; phối hợp tham mưu triển khai Kế hoạch số 123-KH/BKTTW ngày 18/11/2022 của Ban Kinh tế Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Nghị quyết Đại hội VI Liên minh HTX Việt Nam. Lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế tập thể gắn liền với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, OCOP, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

– Triển khai cho các HTX một số nội dung hỗ trợ theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025.

– Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn hỗ trợ thành lập mới, hướng dẫn các HTX tiếp cận các chính sách của Trung ương, của tỉnh, các nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các phương tiện Báo, Đài của Trung ương và địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền trên Website của Liên minh HTX tỉnh đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân dân trong tỉnh, vận động các HTX tham gia thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

– Chủ động phối hợp, triển khai các chương trình phối hợp đã ký kết với các các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố; tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tư vấn, hướng dẫn, nắm bắt kịp thời những thông tin, vướng mắc của các HTX để báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam để xem xét và tạo điều kiện giải quyết, kịp thời ban hành chính sách để tháo gỡ cho các HTX phát triển.

– Hợp tác với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố liên doanh liên kết, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị; phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch có thế mạnh của tỉnh đến các vùng liên kết trong khu vực và cả nước. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong việc tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm HTX của tỉnh Đắk Nông.

– Triển khai các Đề án đã được UBND tỉnh giao ”Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 về xây dựng mô hình điểm Chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đối với THT, HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tổ chức, củng cố hoạt động của HTX theo đúng quy định của Luật HTX giai đoạn 2021-2025; tham mưu tổ chức Hội nghị tuyên dương THT, HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến năm 2023, Hội nghị sơ kết Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 17/5/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để triển khai hỗ trợ THT, HTX tham gia Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

– Tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các thành viên, thực hiện đúng quy định của Luật HTX năm 2012. Đề nghị UBND các huyện tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục giao các HTX thực hiện các nhiệm vụ công trên địa bàn như: Chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn,..

– Quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm một cách hiệu quả, an toàn; kịp thời giải ngân vốn, không để tồn đọng vốn, thu hồi vốn kịp thời khi đến hạn. Kết nối với Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam tạo điều kiện cho các HTX vay vốn.

– Triển khai thực hiện tốt các nội dung của công tác thi đua khen thưởng, có đánh giá việc sơ kết, tổng kết theo quy định. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua chào mừng 30 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023) và 20 thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-02/01/2024) bằng nhiều hình thức một cách sâu rộng, thiết thực, tạo ra sức lan tỏa trong khu vực HTX, là động lực phát triển, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có sáng kiến, thành tích xuất trong phong phát triển kinh tế tập thể.

– Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, phân loại HTX (bằng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo KTTT của tỉnh đã giao Liên minh HTX tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2023), giải thể hoặc xóa tên, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các HTX đã ngừng hoạt động trong nhiều năm. Tăng cường công tác hỗ trợ, củng cố các HTX yếu kém, xây dựng mô hình điểm, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến.

Tin, ảnh: Trần Xuân Bắc

BÌNH LUẬN