Phát huy hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển...

Phát huy hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đắk Nông

0
234

Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã được thành lập năm 2014, với mục đích cho các tổ chức kinh tế tập thể vay, với lãi suất thấp nhằm hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hạn chế được các món vay với lãi suất cao, để vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất; nguồn vốn Điều lệ được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ban đầu 01 tỉ đồng, đến nay tổng nguồn vốn hoạt động là 8.053 triệu đồng, hàng năm được UBND tỉnh cấp bổ sung đến nay đã được 8 tỷ đồng, trong đó vốn góp của các hợp tác xã là 20 triệu đồng, bổ sung từ nguồn trích lập quỹ là 33 triệu đồng. Hoạt động của Quỹ chủ yếu ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông thực hiện cho vay (từ năm 2016 đến nay Quỹ thực hiện ủy thác cho Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện cho vay theo đúng điều lệ ). Từ khi thành lập cho đến nay, Quỹ phối hợp giải quyết cho vay được 49 lượt Tổ hợp tác, Hợp tác xã(164 lượt thành viên), tổng doanh số cho vay 14.408 triệu đồng.

Ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư giữa Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh và chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Nông

Tuy nguồn vốn của Quỹ còn hạn chế nhưng đã giải quyết được phần nào khó khăn của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong vấn đề vay vốn, đặc biệt là các Tổ hợp tác, Hợp tác xã nằm trên địa bàn tỉnh đặc biệt khó khăn là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn thuận lợi, lãi suất ưu đãi, ổn định so với Ngân hàng thương mại để đầu tư vào chăm sóc cải tạo giống cây trồng:  Cà phê, Hồ tiêu, Ca cao, Mác ca, hoa, rau và các loại cây ăn trái, cụ thể như: HTX Bình An; THT nông sản sách Đắk R’măng (huyện Đắk G’long), HTX Nông nghiệp xanh Quảng Trực (huyện Tuy Đức),… Đồng thời khuyến khích các hợp tác xã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, góp phần xây dựng Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: HTX Công bằng Thuận An, HTX nông nghiệp Đắk Mil (huyện Đắk Mil); HTX Nông lâm nghiệp Nam Hà (huyện Cư Jút); HTX Thành Thái, HTX nông nghiệp Krông Nô (huyện Krông Nô); HTX Đoàn Kết, HTX Hoàng Nguyên (huyện Đắk Song); HTX Thịnh Phát (huyện Đắk G’long); HTX Long Việt (huyện Tuy Đức),…

Ban Kiểm soát, Quỹ hỗ trợ phát triển HXT tỉnh phối hợp PGD Ngân hàng CSXH huyện Đắk Song kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của Thành viên HTX Thành Công – xã Nam Bình, huyện Đắk Song

Trong thời gian tới, Quỹ thường xuyên nắm bắt nhu cầu và tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông, PGD Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố thực hiện cho các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, thành viên Tổ hợp tác, Hợp tác xã vay vốn, không để tồn đọng vốn quá lâu, vốn thu hồi đến đâu kịp thời giải ngân đến đó; Đồng thời phối hợp với Ban kiểm soát Quỹ kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay sau giải ngân nhằm giúp các đối tượng vay vốn sử dụng đúng mục đích, qua kiểm tra phát hiện các đối tượng vay vốn sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả, nhằm hạn chế rủi ro. Ngoài ra Quỹ tích cực, chủ động tham mưu chuyển đổi Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã theo quy định Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và Thông tư hướng dẫn của các Bộ: Tài Chính, Lao động thương binh và Xã hội và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, và Chương trình số 54-CTr/TU và Kế hoạch số 127/KH-UBND tỉnh ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh“về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” để tiếp tục hỗ trợ HTX, thành viên HTX trên địa bàn tỉnh vay vốn.

Tác giả bài viết: Ngô Văn Tuấn, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN