Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án tổ chức, củng cố hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. Ngày 14/01/2022, Liên minh HTX tỉnh đã ban hành Kế hoạch số: 30/KH – LMHTX V/v Thực hiện củng cố lại hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 2022: Trong đó năm 2022, củng cố lại hoạt động 06 HTX trên địa bàn các huyện: Căn cứ Văn bản số 302/UBND-NN ngày 05/4/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Rlấp về việc đề nghị củng cố HTX Nông nghiệp – TM – DV tổng hợp Hưng Phát, tại xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp. Qua hai đợt làm việc với Hội đồng quản trị Hợp tác xã, đến ngày 23/8 Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiến hành bàn giao các nội dung theo đề nghị củng cố lại hoạt động của HTX Hưng Phát: Tham dự buổi bàn giao có Lãnh đạo, Trưởng phòng Kế hoạch & Hỗ trợ, Liên minh HTX tỉnh, Phó Trưởng Phòng Tài Chính – Kế hoạch, UBND huyện Đắk R’Lấp có đồng chí: Phạm Tuấn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Bình, đồng chí: Nguyễn Văn Tấn, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thành viên bổ sung vào HTX.

Các nội dung bàn giao củng cố lại hoạt động của Hợp tác xã được thông qua: Kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho HTX. Thủ tục bổ sung thành viên HTX, ủy viên HĐQT, Sổ đăng ký thành viên, mẫu giấy chứng nhận góp vốn. Các biểu mẫu: Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thành viên, Sổ theo dõi cung cấp dịch vụ cho thành viên. Mẫu báo cáo (theo quy định) biên bản họp Hội đồng quản trị, Hội nghị thường niên, sửa đổi, bổ sung Điều lệ HTX. Ý kiến, đề xuất của chính quyền địa phương và HTX sau khi HTX nhận bàn giao để HTX đi vào hoạt động:

Đối với Phòng Kế hoạch -Tài chính huyện, UBND xã Hưng Bình: Đề nghị HTX sau khi được củng cố đi vào hoạt động duy trì; tổ chức bộ máy và hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX 2012. Về đề xuất của HTX Phòng ghi nhận và hỗ trợ tạo điều kiện cho HTX được giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá trong năm 2022 (điểm Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, xã Hưng Bình; để HTX làm Văn phòng, nhà kho…)

Đối với Hội đồng quản trị HTX đề nghị Liên minh HTX tỉnh, UBND huyện, xã Hưng Bình, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cũng như đề xuất của HTX, để HTX đi vào hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới./.

  Tin, ảnh: Phòng Kế hoạch & Hỗ trợ

BÌNH LUẬN