Thực hiện kế hoạch số 83/KH-LMHTX ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông về việc Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm năm 2021. Trong tháng 3 và nửa đầu tháng 4 năm 2021, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện Krông Nô, UBND huyện Cư Jút, UBND huyện Đăk Mil, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức được 06 hội nghị tuyên truyền thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm cho khoảng 279 người tham gia.

Quang cảnh hội nghị tại xã Cư K’Nia, huyện Cư Jut

Hội nghị tập trung vào những vấn đề bản chất, sự cần thiết về việc thành lập THT, HTX, LHHTX và nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 và Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Tổ hợp tác theo Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị tại xã Long Sơn, huyện Đăk Mil

Theo kế hoạch trong năm 2021, Liên minh HTX tỉnh tổ chức 12 Hội nghị tại các huyện, thành phố. Thông qua công tác tuyên truyền này sẽ giúp bà con nông dân nắm bắt được những quy định cơ bản của Luật HTX năm 2012, và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã; Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ, quy định về tổ chức và hoạt động của THT, tiến tới tổ chức thành lập HTX nhằm đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Quyết định số 167/QĐ-TTg, ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án lựa chon, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025.

Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

 

BÌNH LUẬN